Sociala kostnader

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-10 15:09
Förutom lön betalar arbetsgivaren lagstadgade avgifter till staten för de anställdas pensioner, socialförsäkringar och arbetsmarknadsåtgärder vid arbetslöshet. Dessa lagstadgade arbetsgivaravgifter brukar man kalla företagets sociala avgifter.

Har du som medlem frågor om de sociala avgifterna för just ditt företag, kontakta Grafiska Företagens Förbund info@grafiska.se, eller Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation, FINFA.

Avgifter – Avtal – Lagstiftning för 2014

Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2014 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön. Observera att uppgifterna rörande kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag t.ex. p.g.a. hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp (2014: 7,5 x inkomstbasbeloppet  = 426.750 kr, dvs 35.563 kr/mån).

Lagstadgade sociala kostnader för anställda

Ålderspensionsavgift  10,21
Sjukförsäkringsavgift  4,35
Föräldraförsäkringsavgift  2,60
Efterlevandepensionsavgift  1,17
Arbetsskadeavgift  0,30
Arbetsmarknadsavgift  2,91
Allmän löneavgift 9,88
Totalt  31,42

För anställda som är födda 1988 och senare är den lagstadgade avgiften 15,49 procent. För arbetstagare som är födda 1938 t.o.m. 1948 skall arbetsgivaren betala en avgift om totalt 10,21 procent (= ålderspensionsavgiften). För födda 1937 och tidigare betalas inte arbetsgivaravgift eller särskild löneskatt.

Avgifter för egenföretagare

Ålderspensionsavgift  10,21
Sjukförsäkringsavgift  4,44*
Föräldraförsäkringsavgift   2,60
Efterlevandepensionsavgift  1,17
Arbetsskadeavgift  0,30
Arbetsmarknadsavgift  0,37
Allmän löneavgift 9,88
Totalt  28,97*

*Avgiften avser den som valt sju karensdagar vid sjukdom, vilket är det som gäller automatiskt om inget annat val har gjorts aktivt. Som egenföretagare kan man i stället välja fjorton, trettio, sextio alternativt nittio karensdagar och får då en lägre avgift.

För personer födda 1938 t.o.m. 1948 betalar man 10,21 procent i egenavgifter (= ålderspensionsavgiften). Detta gäller även om du är under 65 år men tagit ut hel ålderspension (fr.o.m. 2011 krävs även helt uttag av premiepensionen) under hela inkomståret. Detsamma gäller om du haft hel sjukersättning eller aktivitetsersättning under någon del av året.

Egenföretagare som inte fyllt 26 år 2014-01-01 betalar 14,88 procent (om man ej begärd särskilda karensdagar).

Bedriver man passiv näringsverksamhet betalar man i stället särskild löneskatt som i normalfallet uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Personer födda 1937 och tidigare betalar inte särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverk-samhet.

Avgifter till avtalsförsäkringar för arbetare

Omställningsförsäkring  0,30*
AGS  0,00

Avtalspension SAF-LO
- Pensionspremie
- Premiebefrielseförsäkring


3,75**/30,00*** 
0,00
TFA  0,01
TGL  0,10
FPT Föräldrapenningtillägg 0,00
Totalt  4,16**** (om samtliga löner understiger 7,5 inkomstbasbelopp)

* Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag med hängavtal betalar 0,60 procent.
** Tas ut från 25 års ålder på lönedelen upp till 7,5 inkomstbasbelopp.  Respektive försäkring tillförs 4,50 procent medan arbetsgivaren faktureras 3,75. Mellanskillnaden finansieras på följande sätt: När den tidigare pensionsplanen som gällde för arbetare fram t.o.m. 1995, STP-planen, avvecklades kom Svensk Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns har parterna beslutat om skall användas till att betala 0,75 procentenhet av premien till Avtalspension SAF-LO på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta innebär en besparing för företagen på ca 2,0 mdr kronor.
***Tas ut från 25 års ålder på lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp.
****Löneskatt tillkommer med ca 1,00 procent.

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP1

  Lön < 35 563 kr/mån Lön> 35 563 kr/mån
- Ålderspension* 4,50 30,0
- Premiebefrielse 0,088 0,528
- Sjukförsäkring** 0,05 0,275**
- TGL*** 0,20 0,00
- TFA (AFA) 0,01 0,01
- Trygghetsrådet**** 0,30 0,30
Totalt*****     5,15 31,11

ITP 1 omfattar alla tjänstemän som är födda 1979 och senare samt i vissa fall även tjänstemän födda 1978 och tidigare. För att tjänsteman född 1978 eller tidigare skall få omfattas av den nya ITP-planen, ITP 1, krävs att företaget fått särskild godkännande att tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett födelseår. För mer information om vad som krävs för att erhålla sådant tillstånd hänvisar vi till respektive arbetsgivarförbund eller Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation.

* Premien betalas fr.o.m. månaden tjänstemannen fyller 25 år.
** Premien 0,05 betalas på lönedelar upp till 27 750 kr/mån (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,275 betalas på lönedelen mellan 27 750 kr/mån och 142 250 kr/mån (30 inkomstbasbelopp).
***43 kronor per månad vilket motsvarar ca 0,2 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar mellan 35-50 kronor beroende på försäkringsbolag.
****Hängavtalsföretag betalar 0,7 procent.
*****Löneskatt tillkommer med cirka 1,2 resp. 7,5 procent på lönedel under resp. över 7,5 inkomstbasbelopp.

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP2

ITP  ca 12,2*
TGL  ca 0,2**
TFA AFA-försäkring 0,01
Trygghetsrådet 0,3***
Totalt  ca 12,71****/****

* Prognos för ITP-kostnaden under 2014 för ITP2 exkl. ev. lokala löneförändringar (den gamla förmånsnestämda ITP-planen som avser de flesta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare) OBS! Stora avvikelser förekommer såväl på individ- som företagsnivå. Löneförändring = 1 pro-cent ger cirka 0,6 procent förändring av ITP-kostnaden.
** 43 kronor per månad vilket motsvarar ca 0,2 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar mellan 35-50 kronor beroende på försäkringsbolag.
*** Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag med hängavtal betalar 0,7 procent.
**** Totalavgiften inkluderar kostnaden för sjukpension samt premiebefrielse vid sjukdom
***** Löneskatt tillkommer med ca 3,0 procent.

Kontakt

Falun
Stefan Jernberg, 023-580 82
Göteborg
Dan Wennergren, 031-62 94 23
Jönköping
Anna-Lena Johansson, 036-30 32 27
Malmö
Ambjörn Wahlberg, 040-35 25 60
Stockholm
Anna Freij, 08-762 72 18
Christina Villa, 08-762 68 28
Daniel Peterson, 08-762 79 62
Katia Storm, 08-762 79 88
Umeå
Susanne Glas, 090-71 82 81
Växjö
Thomas Wall, 0470-74 84 22