Kort sammanfattning om vad som hänt i tryckerimomsärendena

2014-09-03

Här är en kort uppdatering om vad som har hänt i tryckerimomsärendena under sommaren 2014.

Voice har överklagat Svea Hovrätts dom till Högsta domstolen. Utsikterna för att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd bedöms som små då det redan finns en väl utvecklad rättspraxis avseende condictio indebiti.

  • Skatteverket har utfärdat ett stöddokument (bifogas på medlemssidorna) av vilket det framgår att Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av momsbeloppet om tryckerikunderna ansöker om det i samband med överklagande till förvaltningsrätt/kammarrätt.

  • Kammarrätten i Göteborg har meddelat domar (2014-06-18 i mål nr 1070—1074-13 och 2014-08-26 i mål nr 587-588-13) till tryckerikundernas fördel. Anledningen är att tryckerierna har gått i konkurs och Skatteverket tillstyrkt att det i de fallen är oskäligt med efterbeskattning.

  • Trots ovan nämnda domar vidhåller Skatteverket i andra ärenden att efterbeskattning ska ske av tryckerikunderna – även om det är visat att tryckeriet i fråga har gått i konkurs. Skatteverket är alltså inte konsekvent i sin handläggning av likadana ärenden.

  • Ytterligare ett tecken på Skatteverkets inkonsekvens är att Skatteverket i mål nr 2421—2423-13 hos Kammarrätten i Sundsvall har återkallat sin talan i det målet med anledning av att den skattskyldige genom att rikta krav mot tryckeriet har visat att det är i vart fall orimligt svårt för den skattskyldige att få betalt av tryckeriet. Enligt Svalner Skatt och Transaktion förnekar dock Skatteverket förnekar denna uppfattning i andra liknande ärenden, vilket verkligen kan ifrågasättas utifrån den grundlagsstadgade likabehandlingsprincipen.

Här nedan följer det stöddokument som Skatteverket utfärdat (stöddokumentet kan laddas ner till höger under rubriken Dokument)

Tryckerimoms - frågor och svar nr 6 med anledning av HFDs avgöranden i mål nr 3291-13 och 3499-13

Nedan framgår svar på frågor som uppkommit i samband med Högsta förvaltningsdomstolens domar som meddelades den 26 februari 2014 (HFD 2014 ref.14).

Följdändringsbeslut och anstånd

Fråga

Ska de tryckerikunder som har fått sin mervärdesskatt ändrad genom följdändringsbeslut medges anstånd i samband med omprövning eller överklagande?

Svar

Efter Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2014 ref. 14 ansåg Skatteverket att rättsläget var klarlagt vad gäller de följdändringsbeslut som Skatteverket fattar med anledning av tryckerimomsåterbetalningar. Det fanns därmed inte längre skäl att generellt medge anstånd i dessa ärenden utan det skulle istället ske en individuell bedömning (se frågor och svar nr 1 och 4).

Kammarrätterna har därefter i ett antal avgöranden beviljat anstånd med hänvisning till att det är tveksamt hur mycket skatt som kommer att behöva betalas (se t ex Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3222-14, 4068-14 och Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3569-14). Anstånd har medgetts oavsett om tryckerikunden har riktat krav mot tryckeriet eller inte.

För att inte orsaka parterna onödiga processkostnader, och för att behandla alla tryckerikunder lika, anser Skatteverket att kammarrätternas avgöranden i anståndsfrågan ska följas generellt. Detta innebär att om en tryckerikund ansöker om anstånd ska detta beviljas. Skatteverket ska inte kräva säkerhet i dessa fall.

Om en processförare har ett pågående mål om anstånd ska Skatteverket tillstyrka att anstånd medges.