Hur går det för den grafiska industrin?

Foto: Anette Persson

Ladda ner och läs vår konjunkturrapport gällande första halvåret 2017!

Grafiska Företagen följer löpande branschens utveckling genom tillgänglig branschstatistik. Konjunkturrapporten ger en bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i branschen med dess delbranscher.

Tidigare har vi gett ut två olika rapporter, en för infomediaföretag och en för förpackningsföretag. Från och med denna utgåva belyser rapporten utvecklingen både för infomedieföretag och förpackningsföretag. Orderingång och produktionsvolymer har ökat för både infomedie- och förpackningsföretag.

Med infomedieföretag (SNI 18.1) menar vi dagstidningstryckerier, tidskriftstryckerier, övriga tryckerier, bokbinderier, prepressföretag mm. Med förpackningsföretagen (SNI 17.2 exklusive 17.22) menar vi wellpapptillverkare, pappersförpackningstillverkare, industri för skrivpapper, kuvert, tapetindustri, m m. 

Våra källor är SCB, Konjunkturinstitutet, Skogsindustrierna, IRM, Ekonomifakta, samt egna beräkningar. Rapporten finns att ladda ner och läsa här. Vi har även tagit fram en PowerPointversion som kan beställas av våra medlemsföretag på info@grafiska.se.

Underlaget har tagits fram av Grafiska Företagen.