Behov av grafisk kompetens i södra Sverige

Grafiska Företagen har blivit uppmärksammade på att Malmö Stad överväger att avveckla den grafiska vuxenutbildning som bedrivs vid Universitetsholmens gymnasium. Grafiska Företagen uppfattar att ett sådant beslut skulle vara till stor skada den grafiska industrin i södra Sverige.

Avgörande utbildning för grafisk industri hotad.

Skåne tillsammans med omkringliggande län har en betydande grafisk industri. Bara i Skåne finns 82 medlemsföretag med sammanlagt 3366 sysselsatta. Därtill finns företag som inte är medlemmar. Eftersom den grafiska industrin är utsatt för ett starkt omvandlingstryck uppfattar företagen kompetensförsörjning som en av de viktigaste gemensamma frågorna där yrkesutbildning lyfts av många företag. Skälet är att det är kostsamt att utbilda sin egen personal. Det tar mellan ett halvt och två år av ickeproduktiv arbetstid att lära sig jobbet som grafisk operatör. Detta ger företagen en kostnad på 150 000 – 500 000 kr per anställning.

Yrkesutbildning för grafisk industri finns endast på ett fåtal ställen i landet. På gymnasial nivå finns utbildning endast på tre platser: Malmö, Borås och Sunne. Detta gör att dessa utbildningar är av avgörande betydelse för den grafiska industrin.

Den vuxenutbildning som bedrivs i Malmö är av yttersta vikt för våra medlemsföretag och intresset för utbildningen sträcker sig långt utanför Malmö Stad. Utbildningens kvalitet säkras av en nära och förtroendefull samverkan med en mängd företag och garanteras av att vara certifierad som Teknikcollege. Ur den grafiska industrins synvinkel finns ett behov av att expandera utbildningen och samverka med företag i fler kommuner.

Ravindra Parasnis, Verkställande direktör
Henrik Smedmark, Kompetenspolitiskt ansvarig