Utbildning vid användning av 2-komponentfärg?

Arbete med exempelvis 2-komponentfärg är inte riskfritt och kan i värsta fall resultera i sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket. Här är vad du bör känna till.

Arbetsgivare behöver utbilda och erbjuda läkarundersökning både för den som leder arbetet och de som sysselsätts med produkter som kan vara allergiframkallande. Utbildningsbeviset får inte vara äldre än 5 år. Saknas giltigt utbildningsbevis kan Arbetsmiljöverket påföra en sanktionsavgift.

Allergiframkallande ämnen

Om du jobbar med allergiframkallande produkter som är märkta med farosymbolen H317 eller H334, finns det krav på utbildning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 37e § AFS 2011:19 om kemiska risker.
I Säkerhetsdatabladets olika avsnitt finner du information om produkten och är du osäker kontakta din leverantör.

Produkter som innehåller allergiframkallande ämnen men saknar farosymbolen H317 eller H334 omfattas inte av kraven på utbildning eller läkarundersökning eftersom koncentrationen är ringa.

Utbildning och läkarundersökning

Utbildningen ska innehålla information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Det står dig fritt att söka lämplig kursanordnare och begära in offerter. De flesta företagshälsovårder anordnar utbildning och du kan också vända dig till Prevent. Utbildningsintyget ska beskriva de moment som ingått i utbildningen. Saknas giltigt utbildningsbevis kan Arbetsmiljöverket påföra en sanktionsavgift på 10 000 kr./person som sysselsätts.

Du ska dessutom erbjuda läkarundersökning (37f §) dels före arbetet men även löpande. Vid misstanke eller om någon uppvisar besvär kan det vara klokt att omgående genomföra en läkarundersökning och göra en tjänstbarhetsbedömning.

Periodisk Läkarundersökning och tjänstbarhetsintyg

Om produkterna är så kallade härdplatsprodukter är det krav på periodisk läkarundersökning och tjänstbarhetsbedömning enligt 37f §. För det krävs att produkterna innehåller någon av följande: diisocyanater, organiska syraanhydrider eller isocyanter som frisätts genom termisk nedbrytning. Samt för etyl-2cyanoakrylat och metyl-2cyanoakrylat om arbetet pågår mer än 30min/v.

Första läkarundersökningen ska göras innan arbetet påbörjas, andra läkarundersökningen görs efter tre till sex månader och därefter upprepas läkarundersökningar med maximalt två års mellanrum så länge arbetstagaren är verksam.

Läs Vägledning till kemireglerna från Arbetsmiljöverket här