Producentansvar

för en hållbar framtid

Producentansvaret är ett regelverk som kom till för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar kom 1994 och idag finns producentansvar för en rad andra produkter.

Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs. Den principiella metod som riksdagen antog 1993 för detta arbete är att lägga miljöansvaret på den som producerar en vara. Producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning.

Beslut om genomförande av producentansvar för förpackningar och tidningar tog regeringen 1994 genom förordningen om producentansvar för returpapper) och förordningen om producentansvar för förpackningar. Genom dessa förordningar fick alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas.

Förpackningar och tidningar var de första varugrupperna som fick ett producentansvar. Inte för att de utgör det allvarligaste miljöproblemet, utan för att de är förhållandevis enkla att åtgärda. Om de sorteras bort från hushållsavfallet minskar avfallet och återvinningen ökar betydligt.

Det finns i dag även ett producentansvar för däck, bilar, batterier, elektriska och elektroniska produkter, läkemedel och vissa radioaktiva produkter samt herrelösa strålkällor som blir radioaktivt avfall.

Läs mer om producentansvar på Förpackning och tidningsinsamlingens hemsida eller på Naturvårdsverkets hemsida.