Vem bestämmer över lönefördelningen?

Fråga: Vi sitter i löneförhandlingar med GS-klubben och kan inte enas om fördelningen. GS-klubben kräver dessutom att företaget redovisar de oorganiserades löner. Vem bestämmer om själva fördelningen och måste vi verkligen redovisa de oorganiserades löner?

Svar: De löneökningar som ska utgå enligt det centrala kollektivavtalet består av ett löneutrymme som är uppdelat i två delar. En del ska läggas ut i form av en individgaranti för alla arbetstagare medan resterande del ställs till de lokala parternas förfogande att fördela ut enligt de lönesättningsprinciper som framgår av kollektivavtalet. Det finns två olika varianter av löneavtal beroende på om ni har förhandlat fram ett lokalt lönesystem eller inte.

I de företag där lokala parter har kommit överens om ett lönesystem gäller alternativ 1 i kollektivavtalet, vilket innebär att individgarantin är lägre varvid den individuella potten blir större. Givet att ni har ett lokalt lönesystem ska enbart en pott bildas som omfattar såväl organiserade som oorganiserade, vilket skapar ett bättre utrymme för fördelning av den individuella potten.

Vid avsaknad av ett lokalt lönesystem gäller alternativ 2. I dessa fall ska GS-medlemmarna ha sin del av potten och oorganiserade sin del av potten, om ni inte kommer överens om annat.
Avslutas förhandlingen i oenighet bestämmer du som arbetsgivare hur fördelningen av den individuella potten ska fördelas. Viktigt är dock att potten inte är lägre än vad som är framförhandlat. Vidare har GS möjlighet att vid oenighet påkalla central förhandling inom fyra veckor. Vid oenighet måste företaget således avvakta tills denna tidsfrist löpt ut innan den nya lönen betalas ut.

Skulle även den centrala förhandlingen avslutas i oenighet kommer den individuella potten att bli betydligt lägre och den generella individgarantin mycket högre. Har ni ett lokalt lönesystem förändras inte förhållandet mellan individgaranti och individuell pott vid en central förhandling.
I samband med den lokala löneförhandlingen har ni som företag en skyldighet att gentemot GS redovisa löner och föreslagna påslag avseende deras medlemmar. Vad gäller icke-medlemmar finns ingen skyldighet att redovisa eller lämna ut löneuppgifter till arbetstagarorganisationen. Däremot har GS rätt att bevaka och kontrollera att kollektivavtalet efterlevs. För att kunna utöva denna kontroll krävs att företaget redovisar samtliga löner, dvs. även de oorganiserades.

Vår rekommendation är att de oorganiserades personuppgifter och löner avidentifieras så att det inte går att koppla lön till person. Om detta inte är möjligt, för att ni exempelvis har för få anställda, kan man presentera fördelningen i en klumpsumma för att på så sätt visa att löneökningarna har skett enligt kollektivavtalet.

Löneförhandlingarna ska vara klara senast den 30 april och de nya lönerna ska betalas ut vid nästkommande ordinarie löneutbetalning om inte de lokala parterna enats om annat.

För mer personlig rådgivning kontakta gärna Grafiska Företagen på 08-762 79 70 för mer detaljerad rådgivning kring löner.