Lagen om ledighet för trängande familjeskäl

1998:209

Lagen om rätt till ledighet för trängande familjeskäl trädde i kraft i juni 1998 och ger en arbetstagare rätt till ledighet då en familjemedlem drabbats av en akut sjukdom eller varit med om en olycka. Lagen är i huvudsak tvingande till arbetstagarens förmån. Många kollektivavtal innehåller emellertid regler som utvidgar den rätt till ledighet som tillkommer en arbetstagare enligt lagen. En sådan utvidgning finns i de kollektivavtal där Grafiska Företagens Förbund är part. Dessa regler kommer att gås igenom nedan.

Rätt till ledighet

Lagen ger arbetstagare rätt till ledighet för oförutsedda och akuta sjukdoms- och olycksfall som skett inom familjen. Denna rätt är ovillkorlig och ger arbetstagaren rätt till ledighet vid sådana akuta familjesituationer då arbetstagarens närvaro är absolut nödvändig.

Det finns inga krav vad gäller anställningsform för att arbetstagaren ska omfattas av rätten till ledighet. Till skillnad från lagen om rätt till ledighet för näringsverksamhet finns heller inget krav på anställningstid. Alla arbetstagare, oberoende av anställningsform och anställningslängd, omfattas således. Rätten till ledighet består tills dess att arbetstagarens familjesituation inte längre kan anses akut och arbetstagarens närvaro inte längre är absolut nödvändig. När ledigheten upphör måste arbetstagaren genast återgå till sitt arbete.

Lagen grundar enbart rätt till obetald ledighet. I Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet finns emellertid regler som ger arbetstagaren rätt till kortare ledighet med bibehållenlön i vissa akuta situationer (se § 17 Infomediaavtalet och § 19 i Förpackningsavtalet). Sådan permission aktualiseras vid nära anhörigs frånfälle, nära anhörigs begravning, urnnedsättning för nära anhörig samt vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. Som nära anhörig räknas, förutom make/maka, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar, även annan person med vilken ogift anställd stadigvarande sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden, under förutsättning att de har gemensamma barn och att de är mantalsskrivna på samma adress.

I vissa fall bör även mor- och farföräldrar samt barnbarn räknas som nära anhöriga.

Ansökan om sådan permission ska göras i så god tid som möjligt.

Anställningsskydd

I lagen finns en regel som stadgar att en arbetare som har begärt ledighet med anledning av trängande familjeskäl inte får sägas upp eller avskedas enbart på grund av att arbetstagaren begär eller beviljas ledighet. Det finns inga regler i lagen som skyddar arbetstagaren från att hamna i en sämre ställning än icke tjänstlediga arbetskamrater. Om arbetsgivaren likväl skulle sägas upp eller avskeda den ledighetsbeviljade arbetstagaren kan åtgärden förklaras ogiltig på talan av arbetstagaren.

Brott mot lagen

En arbetsgivare som inte följer lagens regler kan drabbas av skadeståndsansvar. De skadestånd som kan uppkomma omfattar både direkta ekonomiska förluster (ekonomiskt skadestånd) och ideellt skadestånd (allmänt skadestånd). Om förmildrandeomständigheter föreligger eller om det är skäligt kan skadeståndet minskas eller helt falla bort.