Lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

2008:565

Rätten till ledighet

Denna lag ger en arbetstagare rätt till ledighet för att prova annat arbete på grund av sjukdom. Sjukdomen måste ha orsakat att arbetstagaren haft nedsatt arbetsförmåga under en period om minst 90 dagar. Vidare krävs att ett anställningskontrakt med annan arbetsgivare från dag 91 till och med dag 180 ingåtts.

Ett viktigt kriterium för att rätten till ledighet ska aktualiseras är således att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt. En bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga måste således företas i varje enskilt fall. Saknar arbetstagaren helt arbetsförmåga kan ledighet inte bli aktuell. En annan viktig förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna bevilja ledighet är att arbetstagaren har för avsikt att pröva ett annat jobb. Visar det sig att arbetstagaren inte alls prövat annat arbete under den beviljade ledighetsperioden förfaller genast rätten till ledighet.

En arbetstagare har, enligt lagen, rätt till ledighet i den utsträckning som motsvarar omfattningen på den anställning som arbetstagaren provar. Den ledighet och den sjukperiod som ligger till grund för ledighetsbeviljandet får emellertid inte vara längre än högst tolv månader tillsammans. En arbetsgivare är således inte skyldig att bevilja ledighet för den tid som överstiger tolv månader.

Anmälan och beslut om ledighet

Arbetstagaren måste anmäla att han eller hon vill utnyttja sin rätt till ledighet för att ledigheten över huvud taget ska aktualiseras. Enligt lagen måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren senast två veckor före ledighetens början. I sin ansökan ska arbetstagaren även specificera hur lång ledighet han eller hon önskar få beviljad.

Anmäler arbetstagaren inte sitt intresse för att få pröva annat arbete saknar arbetsgivaren den information som behövs för att kunna fatta beslut om ledigheten. Det är följaktligen enbart efter en fullständig ansökan som håller sig inom tvåveckorsfristen som arbetsgivaren har en skyldighet att bedöma om rätt till ledighet föreligger.

Innan arbetsgivaren beslutar om ledigheten ska arbetstagaren samråda med arbetsgivaren om frågor som berör ledigheten, däribland dess förläggning. Avslutas samrådet i oenighet ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i överensstämmelse med arbetstagarens vilja.

Återgång i arbete och anställningsskydd

En ledighetsbeviljad arbetstagare kan när som helst avbryta sin ledighet och återgå i arbete hos sin ordinarie arbetsgivare. Om arbetstagaren önskar återgå till sitt gamla arbete måste han eller hon underrätta arbetsgivaren om detta snarast möjligt. Detta är naturligtvis för att ge arbetsgivaren en möjlighet att kunna planera sin verksamhet så att arbetstagaren smidigt ska kunna återgå i arbete.

Om den beviljade ledigheten varat längre än en månad, får arbetsgivaren skjuta på återgången i en månad. Det krävs inga särskilda krav för att arbetsgivaren ska få skjuta på återgången. När ledigheten har nått sitt slut måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren en månad före återgången om han eller hon önskar återvända till sin gamla arbetsplats.

I likhet med ovan berörda lagar så omfattas de arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet av ett förstärkt anställningsskydd. En ledighetsbeviljad arbetstagare får således inte skiljas från sitt arbete enbart på grund av utnyttjandet av sin rätt till ledighet. Inte heller är han eller hon skyldig att acceptera minskade anställningsförmåner, sämre anställningsvillkor eller en omplacering som inte sker inom ramen för anställningsavtalet enbart på grund av sin ansökan om ledighet. Återigen förtjänas det emellertid att understryka att detta inte innebär att en tjänstledig arbetstagare ges bättre villkor än sina kollegor. Han eller hon måste precis som alla andra acceptera förändringar i arbetsledningen eller omplaceringar som sker inom ramen för anställningsavtalet.

Brott mot lagen

I likhet med ovan berörda lagar så kan arbetsgivaren bli skyldig att utge såväl ekonomiskt skadestånd och ideellt skadestånd om han eller hon skulle bryta mot lagen. Skadeståndet kan komma att sättas ner alternativt helt falla bort om det anses skäligt.