Lagen om totalförsvarsplikt

1994:1809

Arbetstagare har rätt till ledighet för att tjänstgöra i totalförsvaret, vid en FN-tjänst eller i den så kallade utlandsstyrkan. För att ledigheten ska kunna aktualiseras krävs att arbetstagaren, så fort han eller hon inkallats till värnplikt eller civilplikt, underrättar arbetsgivaren om tidpunkten för tjänstgöringens början och lämnar information om hur länge den ska fortgå.

Efter sin tjänstgöring i totalförsvaret har arbetstagaren rätt att få återgå i arbete. Om arbetstagaren vill återgå till sitt ordinarie arbete efter mer än tre månaders tjänstgöring, kan arbetsgivaren skjuta upp återinträdet i två veckor. Vid kortare tjänstgöring (kortare än två månader) finns ingen frist angiven, och arbetstagaren har rätt att återgå i tjänst samma dag som han eller hon meddelar arbetsgivaren om att denne önskar återinträda i arbete.

Lagen ger inte rätt till betald ledighet. Arbetsgivaren behöver således inte betala ut någon lön eller utge andra förmåner till arbetstagaren under den tid denne tjänstgör vid totalförsvaret.

I likhet med ovan behandlade lagar så får arbetstagaren inte sägas upp eller avskedas på grund av att han eller hon utnyttjar sin rätt till ledighet. Vidare omfattas arbetsgivaren av ett skadeståndsansvar om denne inte skulle hålla sig inom lagens ramar.