Lagen om vissa försvarsmaktsanställningar

2012:332

Sedan juli 2012 finns en ny lag gällande soldatanställningar i Försvarsmakten. De arbetstagare som omfattas av lagen är gruppbefäl, soldater och sjömän. I lagen regleras Försvarsmaktens möjlighet att anställa dessa personalkategorier samt därmed sammanhängande frågor.

Rätten till ledighet från arbetstagarens civila arbetsgivare

Enligt lagen har arbetstagare som önskar tjänstgöra i Försvarsmakten rätt till viss ledighet från sin civila arbetsgivare. Ledigheten avser två olika situationer. Den första situationen avser en arbetstagares rätt att vara ledig för att pröva anställning hos Försvarsmakten, det vill säga under provanställningen. Rätten till ledighet föreligger oavsett anställningsform men är begränsad till maximalt sex månader och kan endast begäras för en period hos samma arbetsgivare. Rätten till ledighet för att pröva en anställning ska även vara förenad med en viss kvalifikationstid, arbetstagaren måste således ha varit anställd hos den civila arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller annars sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.

Den andra situationen avser en arbetstagare som är anställd som tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten. Han eller hon ska ha rätt till hel ledighet från sin civila anställning för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Ledighet för att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten får omfatta högst tolv månader i en följd. Föregås tjänstgöringen av en provanställning får dock ledigheten omfatta högst arton månader i en följd. Ledighet utöver den längsta tillåtna sammanhängande ledighetstiden får tas ut om Försvarsmakten anser att det finns synnerliga skäl. En förutsättning för rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten i mer än sex månader är att arbetstagaren inte har tjänstgjort i Försvarsmakten, i annan anställning än provanställning, de senaste tolv månaderna.

Anmälan om ledighet

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla detta till sin civila arbetsgivare senast två månader före ledighetens början eller om detta inte kan ske, så snart som möjligt. Arbetstagaren ska i samband med att anmälan görs ange när ledigheten ska påbörjas och hur länge ledigheten är planerad att pågå. För det fall en ledighetsperiod skulle behöva förlängas åligger det arbetstagaren eller, vid arbetstagarens förhinder, Försvarsmakten att så snart som möjligt anmäla detta till arbetsgivaren.

En arbetsgivare har ingen möjlighet att neka arbetstagarens rätt till ledighet. Däremot har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp ledigheten i tre månader från det att anmälan gjorts när ledigheten avser provanställning eller den första tjänstgöringsperioden för tidvis tjänstgöring om denna inte inleds med en provanställning. Väljer arbetsgivaren att skjuta upp ledigheten ska denne genast underrätta arbetstagaren.

Återgång i arbete och anställningsskydd

Om arbetstagaren önskar har denne rätt att avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete hos den civila arbetsgivaren i samma omfattning som före ledigheten. Arbetstagaren är dock skyldig att snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om sina önskemål.

Kan inte arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren arbete direkt och ledigheten varit planerad att pågå en månad eller mer, har arbetsgivaren rätt att senarelägga återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen. Arbetstagaren har emellertid alltid rätt att återuppta sitt arbete vid den tidpunkt då ledigheten skulle ha upphört.

En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet omfattas av ett förstärkt anställningsskydd och behöver därmed inte acceptera minskade anställningsförmåner, försämrade arbetsvillkor eller en omplacering som inte sker inom ramen för anställningsavtalet enbart på grund av sin ansökan om ledighet. Arbetstagaren får heller inte sägas upp eller avskedas enbart på den grunden att denne utnyttjar sin rätt till ledighet.