Säkerhet och hälsa

Genom ditt medlemskap har du tillgång till information och rådgivning inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsgivaren har totalansvaret för företagets verksamhet, inklusive arbetsmiljöarbetet. För att kunna planera och leda arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivaren eller dennes representant besitta nödvändig kompetens i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsgivaren ska i det lokala arbetsmiljöarbetet samverka med skyddsombud, skyddskommitté där sådan finns och lokala fackliga organisationer. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen är de mest centrala regelböckerna inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljölagen är en ramlag som reglerar övergripande frågor.

Genom ditt medlemskap har du tillgång till information och rådgivning inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljö är allt som påverkar oss på vår arbetsplats, både fysiskt, organisatoriskt och socialt. Arbetsmiljön styrs till viss del av lagar och regler. Syftet är att ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller fara illa på sin arbetsplats.

I grunden finns arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen och utifrån dem finns föreskrifter med mer specifika krav.

  • Vi erbjuder utbildning, hjälp med myndighetskontakter, att besvara inspektionsmeddelanden, yttranden och förelägganden.
  • Vi, tillsammans med Svenskt näringsliv, bedriver ett aktivt arbete med att påverka och förenkla reglerna inom området.
  • Vi är med i projekt och initierar framtagning av material för att underlätta och främja arbetsmiljöarbetet ute på företagen.

Arbetsmiljöavtal
Inom den grafiska branschen finns ett Arbetsmiljöavtal som finns som bilaga till våra kollektivavtal.

Grafiska Miljörådet
Grafiska Företagens arbetsmiljöarbete för våra medlemmar bedrivs dels genom bevakning av lagar och regler inom områden som berör vår bransch och dels genom Grafiska Miljörådet, GMR. GMR, är ett partsammansatt organ för den grafiska branschen med uppgift att verka för en bättre arbetsmiljö. Bakom GMR står Grafiska Företagen och de fackliga organisationerna GS - facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. En viktig uppgift för GMR är extern information om grafiska branschens arbetsmiljöarbete.

Några aktörer inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöverket är den myndighet som utfärdar föreskrifter och utför inspektioner inom arbetsmiljöområdet. På deras hemsida finns alla regler samlade, temasidor och ett startpaket för systematiskt arbetsmiljöarbete innehållande guide, mallar och exempel. Detaljerade regler inom olika områden finns i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS). 

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans. De har i uppgift att informera, utbilda och ta fram material och metoder inom arbetsmiljöområdet.

AFA försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och försäkrar de anställda genom sina kollektivavtal. Försäkringarna ska ge ekonomiskt stöd blanda annat vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, arbetsskada, dödsfall samt arbetsbrist. AFA försäkring stödjer även forskning och skadeförebyggande verksamhet. AFA tillhandahåller (kostnadsfritt) även ett webbaserat system för hantering av arbetsskador, tillbud och avvikelser inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet, det så kallade IA-systemet.

Försäkringskassan är den myndighet som har hand om beslut och ersättning utifrån socialförsäkringen, exempelvis när det gäller arbetsskador och rehabilitering.

Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA, LO, TCO och Saco. Verksamheten bygger på arbetsgivarens och arbetstagarnas gemensamma intresse av en beroendefri arbetsplats.

Alna är arbetslivets resurs i alkohol-, läkemedel, spel och drogfrågor och kan hjälpa till med råd, stöd och utbildning. Alna ägs av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting,

www.anmalarbetsskada.se är en webbsida och ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan där man enkelt anmäler arbetsolyckor, allvarliga tillbud, dödsfall i arbetet och arbetssjukdomar till aktuella myndigheter. Denna sida finns även integrerad i ovan nämnda IA-systemet.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Arbetsmiljöförordningen
Föreskrifter som reglerar arbetsmiljön