Regler för tryckerier

För svenska tryckerier finns det vissa lagar och regler att förhålla sig till och följa. Nedan har vi listat några av de viktigaste.

Tryckort

I enlighet med Tryckfrihetsförordningen är tryckerier skyldiga att uppge tryckort. Bestämmelser kring tryckort finns i sin helhet i Tryckfrihetsförordningen.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949. Den berör frågor gällande tryckfrihet, dess definition och restriktioner, och har sitt ursprung i 1766 års svenska Tryckfrihetsförordning, som är världens äldsta lag för större allmän tryckfrihet och yttrandefrihet.

En del i Tryckfrihetsförordningen berör tryckort och arkivexemplar som i korthet går ut på nedanstående. Bestämmelser kring tryckort finns i sin helhet i Tryckfrihetsförordningens 4:e kapitel "Om tryckta skrifters framställning"


Nationellt tryckeri

Tryckeriets namn (tryckort och tryckår) skall sättas ut på varje tryckt skrift som framställs i landet, med undantag av s.k. bild- och tillfällighetstryck, enklare reklamblad m.m. Underlåtenhet att korrekt sätta ut tryckort är straffbart. Det finns inga föreskrifter för hur och var uppgifterna om tryckorten ska vara placerad. I böcker är det vanligast på tryckortssidan eller på näst sista sidan (kolofon). I broschyrer och foldrar sätts tryckorten oftast på sista sidan längs ryggen.

Utländskt tryckeri

Tryckorten ska finnas med i alla tryckta skrifter (utom i undantagen) som är avsedda att ges ut i Sverige. Om t.ex. ett förlag beställer tryckning i utlandet av en bok skall namnet på det utländska tryckeriet, dess hemort och tryckåret anges.

Underleverantör

Tryckfrihetsförordningen säger att en tryckare, som anlitar ett annat tryckeri till underleverantör, har rätt att sätta ut sin egen tryckort. Underleverantören har således inte rätt att utan tillstånd sätta ut sin egen tryckort.

Arkivexemplar

Enligtav 5 kap 1 i lag (1991:1559), med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, är tryckare skyldiga att under ett år förvara (arkivera) och på polismyndighets begäran, tillhandahålla exemplar ur arkivet. Det görs i detta fall inget undantag för tillfällighetstryck eller enklare trycksaker.

Pliktexemplar

Enligt Lagen om pliktexemplar har Kungliga Biblioteket och sex av landets universitetsbibliotek rätt att, utan kostnad, erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige.

Läs mer på Kungliga Bibliotekets hemsida.