Vid tvist om grafisk prestation

- Grafiska Kammaren

Grafiska Kammaren sammanträder

Grafiska Kammaren är en partssammansatt skiljenämnd som på begäran ger utlåtanden i rättsliga och tekniska frågor när en tvist uppstår mellan kund och leverantör om en avtalad grafisk prestation.

Grafiska Kammaren verkar med ambitionen att vara ett värdefullt serviceorgan för den grafiska branschen och dess kunder. Kammarens verksamhet skall ses som ett led i den grafiska branschens strävanden att främja såväl effektivitet och konkurrensförmåga som sunda affärsrelationer leverantörer och beställare emellan samt god affärssed inom branschen.

På begäran utlåter sig Grafiska Kammaren om:

 • Den tekniska egenskapen av grafiska prestationer
 • Innebörden av handelsbruk
 • Sedvänja
 • Beprövad yrkeserfarenhet
 • Terminologi inom branschen

Kammaren uttalar sig även i juridiska och rättsliga frågor med anknytning till ett visst avtal mellan en beställare och en leverantör av ovanstående prestationer. Regelverket för Grafiska Kammaren är de allmänna leveransvillkoren, ALG, som också är den grafiska branschens normalvillkor vid offertgivning.

För medlemmar i någon av huvudmannaorganisationerna erbjuder Grafiska Kammaren en omfattande telefonrådgivning utan kostnad.

Telefon till Grafiska Kammaren: 08-762 68 31

Varje år bedöms ett tiotal ärenden i Grafiska Kammaren, och utslaget i gruppen väger tungt i de fallen att parterna i efterhand tar det till civildomstol. I de flesta fall går domstolarna på kammarens linje.

Sammansättning

Grafiska Kammaren består av ordförande och vice ordförande som är erfarna jurister.

De övriga ledamöterna är representanter ifrån:

 • Sveriges Grafiska Medieförening (SGM)
 • Svenska Bokbinderiföreningen (SBI)
 • Sveriges Annonsörer
 • Svenska Förläggareföreningen
 • Sveriges Kommunikationsbyråer
 • Sveriges Tidskrifter

Har du frågor kring tvister mellan grafiska företag och (maskin)leverantörer? Då ska du vända dig till Grafiska Nämnden.