Vid tvist om grafisk maskinleverans

Grafiska Nämnden

Grafiska Nämnden är partsammansatt med representanter från Grafiska Företagen, Grafiska Leverantörsföreningen (GL) samt Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU). Nämnden är helt fristående från huvudmännen och opartisk i sin bedömande verksamhet.

Grafiska Nämnden prövar tvister och avger på begäran eller eget initiativ utlåtanden i tekniska och rättsliga frågor som aktualiserats i samband med:

  • Marknadsföring
  • Levereras och användning av grafiska maskiner (eller annan grafisk utrustning)
  • Grafiskt förbrukningsmaterial
  • Grafisk-tekniska tjänsteprestationer (produkter för grafisk produktion)

Grafiska Nämnden uttalar sig även i juridiska och rättsliga frågor med anknytning till avtal mellan en leverantör och en beställare av grafisk utrustning. Nämnden kan även uttala sig om innebörden och tillämpningen av gällande affärsvillkor inom området och därtill knutna allmänna leveransvillkor, såsom exempelvis ALV 05.

Under år 2005 skedde en omfattande revidering av Nämndens arbetssätt i samband med framtagandet av de nya leveransvillkoren ALV 05. I dag framträder Nämnden med anspråk på att vara ett auktoritativt och unikt sakkunnigt forum med syfte att på ett snabbt, professionellt och billigt sätt lösa uppkomna tvister eller frågeställningar.

Medlemmar i huvudmannaorganisationerna erbjuds telefonrådgivning utan avgift.

Grafiska Företagens medlemmar ringer 08-762 68 31.

Sammansättning

Grafiska Nämnden består av ordförande, vice ordförande och åtta övriga ledamöter samt en verkställande sekreterare som också ansvarar för Nämndens kansli. Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren skall vara erfarna jurister. De övriga ledamöterna skall allsidigt representera teknisk och/eller ekonomisk sakkunskap och ha en gedigen branscherfarenhet. Vid behandling av speciellt ärende kan Nämnden adjungera särskilt sakkunnig person, som dock inte deltar i beslutet.