Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 handlar om att främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Grafiska Företagen:

Mål 16 handlar om att säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och att minska alla former av korruption. Som branschorganisation verkar Grafiska Företagen för att minska all form av korruption samt sprida kunskap och information till medlemsföretagen om dessa frågor.

Medlemsföretagen:

För medlemsföretagen är mål 16 av betydelse då man har leverantörer, kunder och anställda med vilka man ska ha en relation till som är fri från mutor eller annan korruption. Detta är nödvändigt för ett företags rykte och kan utgöra en finansiell risk vid en uppkommen skandal och förhållningssättet är att se till att man är hel och ren. Här kan verktyg som policys gällande antikorruption samt rutiner för uppföljning och hantering av sådana frågor vara av stor vikt. 

Medlemsföretagen har möjlighet att påverka vilken information som sprids genom att föra en dialog med sina kunder om vilket innehåll som trycks. När det kommer till att efterfölja internationella konventioner har medlemsföretagen en möjlighet att påverka genom krav i leverantörsrelationer via exempelvis en uppförandekod.