Mål 4 - God utbildning för alla

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Grafiska Företagen:

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för den svenska industrin i allmänhet och så även för företagen i den grafiska branschen. I en bransch som tydligt påverkas av en förändrad marknad i takt med ökad digitalisering, krav från konsumenter och behov av ny personal i samband med generationsskiften ställs höga krav på företagens kompetens och örmåga att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Här har Grafiska Företagen ett tydligt ansvar att sprida kunskap om tekniska färdigheter, yrkeskunnande, hållbar produktion och svensk industris fördelar. Grafiska Företagen arbetar idag aktivt med att främja kompetensutveckling som till exempel att stödja olika typer av utbildningsinsatser via samarbete med teknikcollage och yrkeshögskolor genom att närvara vid gymnasiemässor och utdelning av stipendium.

Grafiska Företagen har också möjlighet att verka politiskt för att stödja initiativ som främjar ökad sysselsättning, kunskapshöjande insatser och mångfald, vilket bidrar till att säkra framtida kompetensförsörjning inom branschen. De rekryteringsprognoser som Grafiska Företagen idag tar fram är viktiga verktyg för att informera och utbilda om vilka kompetenser som behövs hos företagen, och ge en bild av hur tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden ser ut.

Medlemsföretagen:

Att främja och bevara de tekniska färdigheterna och yrkeskunnandet som finns inom branschen är en förutsättning för att medlemsföretagen ska behålla sin konkurrenskraft. Detta samtidigt som det blir allt viktigare att förhålla sig till den utveckling med ökad digitalisering som sker i omvärlden. Det kräver att företagen arbetar aktivt för att säkra sin kompetensförsörjning både för att bevara det yrkesmässiga och tekniska kunnandet som finns i Sverige men också för att stärka framtida konkurrenskraft.