Mål 5 - Jämställdhet

"Alla ska inte bara känna sig inkluderade, utan också vara det"

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Grafiska Företagen:

Grafiska Företagen arbetar för att förhindra alla former av diskriminering oavsett diskrimineringsgrund som kön, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning. Som arbetsgivarorganisation värnar Grafiska Företagen jämställda möjligheter och lönesättningar genom att lyfta perspektiv om jämställdhet i relevanta sammanhang. Grafiska Företagen kan även stå bakom jämställdhetsfrågor inom den egna verksamheten såväl som i branschen som helhet. I branschorganisationens diskrimineringsguide, som är framtagen tillsammans med Industrirådet och fackorganisationer för industrin, finns det praktisk vägledning för att hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen.

Medlemsföretagen:

I en bransch som liksom många tillverkningsindustrier, till stor del varit mansdominerad, är det viktigt att värna jämställda möjligheter och lönesättningar. Medlemsföretagen har också möjlighet att arbeta med att formulera en tydlig värdegrund och interna riktlinjer som exempelvis nolltolerans mot sexistisk och rasistisk jargong inom den egna verksamheten. Företagen har även en möjlighet att påverka tryck av sexistiskt och diskriminerande material där det finns möjligheter att som företag själv ta ställning för vad man vill stå bakom och inte.