Producentansvar

för en hållbar framtid

Producentansvar innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå riksdagens miljömål. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

I Sverige har vi lagstiftat om producentansvaret för åtta produktgrupper:

  • returpapper
  • förpackningar
  • batterier
  • bilar
  • däck
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.

Läs mer om producentansvar på Förpackning och tidningsinsamlingens hemsida eller på Naturvårdsverkets hemsida.