Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier

Information om hur klimatpåverkan av tryckta och digitala medier skiljer sig åt i ett livscykelperspektiv, vilka delar som påverkar en jämförelse mest, och under vilka förutsättningar jämförelsen visar vilka resultat.

Litteraturstudien visar att resultatet vid en jämförande analys kan vara kraftigt påverkad av förändringar i de underliggande antagandena. Antaganden om konsumenternas transport, antal läsare, elmix, tid för användning av en e-läsare, avfallshantering och tryckprocess är parametrar som kan påverka resultatet av en jämförelse mellan olika typer av tryckta och digitala medier.

Resultaten från studien påpekar också att det inte finns något generellt svar på vilken typ av media som är att föredra - tryckt eller digital. Men det finns exempel på studier där kvantitativa skillnader är särskilt stora, vilket också innebär ökad sannolikhet att resultatet är giltigt trots osäkerheten i underliggande data. En tryckt bok är mer klimatsmart än en digital bok om den tryckta boken har ett ökat antal läsare, medan en digital tidning är mer klimatvänlig än den tryckta tidningen när tiden för läsning är begränsad och kombinerad med en hög utnyttjandegrad av läsplattan för andra ändamål.

Utgivningsår: Stockholm, 2011
Utgivare: Miljöinstitutet IVL för Grafiska Företagens förbund