Augumented reality

Augmented reality, AR och dess svenska översättning definieras på Wikipedia enligt följande: 

Förstärkt verklighet (engelska augmented reality) är en beskrivande term för realtidsapplikationer som blandar information från användarens fysiska omgivning med information från en mjukvaruapplikation. Ett exempel på förstärkt verklighet kan till exempel vara att dels visa upp bilden från en mobilkamera tillsammans med namnet på ett objekt som syns i bilden. Tekniken som krävs för förstärkt verklighet har tidigare varit mycket dyr, men de senare årens snabba framsteg med smarta mobiler möjliggör konsumentprodukter och tjänster inom området. Förstärkt verklighet ses på en skärm; via dator, mobiltelefon, TV (spelkonsol) eller via en projicering på annan bildyta. Förstärkt verklighet är ännu inte ett vedertaget begrepp. En annan svensk översättning är förhöjd verklighet.

Ännu inget vedertaget begrepp på svenska alltså, så låt oss kalla det Augmented reality eller bara AR tills vidare. Här är en sammanfattning av en rapport från ett projekt som Grafiska Företagen medverkat i:

Projektet med namnet "Kunders uppfattning av Augmented Reality (AR) i medietillämpningar — möjligheter för nya tjänsteinnovationer" har genomförts med deltagare från alla nordiska länder. Projektet har behandlat det faktum att tidningar och tidningsbranschen genomgår dramatiska förändringar eftersom tryckta produkter möter två specifika utmaningar: (a) ökande konkurrens från andra medier, och (b) ökande användning av smarta telefoner och surfplattor vilket resulterar i förändringar av konsumtionsvanor för media med möjlighet till omedelbar åtkomst och digital leverans. Denna föränderliga marknad för tryckta medieprodukter öppnar också upp nya möjligheter att använda teknik såsom AR för att skapa innovativa tillämpningar och därmed lägga till affärsnytta.

För att undersöka möjligheterna till utveckling av tjänster inom detta område, genomfördes en omfattande undersökning för att granska de teoretiska begrepp som är relevanta för bättre förståelse av samhällstrender och affärsutveckling med augmented reality för tryckta produkter. En utvald lista med fallstudier av augmented reality för tryckta produkter presenteras sedan. Nästa fas i projektet bestod av en nordisk empirisk studie av användarnas uppfattningar om AR-applikationer. Fokusgruppsintervjuer användes för att samla in deltagarnas uttalanden om användningen av AR-teknik. Intervjusvar har rangordnas och faktoranalytiska metoder tillämpades i syfte att förstå likheterna mellan deltagarnas svar.

Resultaten indikerade att AR sågs som nyttigt, intressant, fascinerande och att AR dessutom har en "wow-faktor". Vissa ansåg att användning AR var tidskrävande, medan andra ansåg det tidsbesparande. Standarderna verkar saknas både kring användargränssnitt och hur affärer hanteras. AR anses ha stora möjligheter för innovation. Folk i studien vill prova nya program och de tar sig tid för att använda dem också. Förväntningarna på kommande AR-applikationer är höga. Baserat på resultaten från intervjuerna hölls workshops för de 19 industriella och akademiska deltagarna i projektet. Brainstorming-sessioner har gett nya innovativa idéer med fokus på AR i tryckta medier. Totalt har trettiofyra olika idéer sammanställts.

Ladda ner rapporten här till höger.