NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensförsörjningen i Budgetpropositionen för 2020

Regeringen har presenterat sin budgetproposition för 2020. Vår kompetensansvarige Henrik Smedmark har läst de avsnitt som handlar om utbildning och kompetensförsörjning och gör följande kommentar:

19 september 2019

Jämfört med tidigare budgetar är analyserna av de utmaningar som finns inom området avsevärt skarpare. I löptext beskrivs de områden som behöver reformeras väl. Tyvärr innehåller den få skarpa förslag och de flesta förslagen har liten effekt på de utmaningar som lyfts fram.

Ett område sticker dock ut positivt- fortsatt satsning på att bygga ut Yrkeshögskolan, som har en unik förmåga att matcha mot efterfrågade kompetenser i arbetslivet. Tyvärr saknas i alltför hög grad satsningar i övrigt som syftar till att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Hälften av rekryteringsbehovet i näringslivet kräver motsvarande gymnasial yrkesutbildning. Budgeten saknar satsningar för att stärka tillgång och attraktivitet för såväl unga som vuxna att tillägna sig de mest efterfrågade kompetenserna.

Ett reformområde som i underlagen för såväl utbildning som arbetsmarknad borde oroa långt mycket mer är hur skolmisslyckande och ungdomsarbetslöshet får en allt tydligare könsdimension. Andelen unga män som inte klarar skolan och har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ökar.

Den inte alltför positiva utveckling vi sett i svensk skola under lång tid har sannolikt till stor del bestått i en brist på ansvarsutkrävande och systematiskt utvecklingsarbete. Den splittrade strukturen med många huvudmän har lett till generellt fallande kvalitet och en försämrad kompensatorisk förmåga. Årets budgetproposition lyfter denna fråga tydligare än tidigare år. Tyvärr tenderar många av de ekonomiska satsningar som föreslås inrikta sig mer på detaljstyrning än på tydligare krav.

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning