REMISSVAR - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Säkra kompetensförsörjningen

Remissvar på Planerings- och dimensioneringsutredningens slutbetänkande Grafiska Företagen har lämnat yttrande på betänkandet från Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola.

3 december 2020

Utredningens uppdrag var att förbättra matchningen mellan arbetslivets behov och gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbud av utbildning. Vi välkomnar många av utredningens förslag om förändring av gymnasieskolans och vuxenutbildningens planering och dimensionering. Utredningen pekar på behovet av samverkan och föreslår att minst tre kommuner ska samverka för att kunna ge ett brett utbud av utbildning. Även samverkan med arbetslivet betonas.

Tyvärr saknar vi skarpa förslag på hur yrkesprogrammen ska bli mer attraktiva för elever som idag väljer högskoleförberedande utbildning. Här lyfter vi särskilt behovet av att ge alla elever högskolebehörighet utan att tumma på yrkeskompetensen. Då gymnasieelevers skoldagar i genomsnitt bara är fyra timmar ser vi en stor möjlighet att erbjuda mer undervisning och mer pedagogiskt planerad tid.

Grafisk industri i Sverige är en viktig del av såväl det demokratiska samtalet och är nödvändig för den övriga industrin att kunna distribuera sina produkter. Som en relativt liten bransch är våra företag beroende av samordning för att möjliggöra en fungerande kompetensförsörjning. Grafiska Företagen är en del av Teknikcollege för att samverka med övrig industri kring kompetensförsörjning.

I detta arbete ser vi värdet i samverkan mellan skolhuvudmän och mellan skolhuvudmän och våra medlemsföretag för att möjliggöra utbildning för vår bransch. Vi är därför positiva till många av utredningens förslag men vill samtidigt lyfta behovet att se även mindre branscher vid ett genomförande.

Grafiska Företagen har även aktivt deltagit i arbetet med Industrirådets remissvar och står fullt ut bakom de ställningstaganden som finns i detta. Vi har också medverkat i Svenskt Näringslivs svar och hänvisar till detta i de förslag där Industrirådet inte framför egna svar.

Läs Grafiska Fretagens remissvar i menyn till höger.

Grafiska Företagen har även deltagit i Industrirådets remissvar, som går att läsa här.

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning