NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Välkomna förslag i utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Våra medlemsföretag har under lång tid uppfattat svårigheten att hitta yrkesutbildad arbetskraft som en flaskhals. Det är därför en god idé att ge efterfrågan på arbetsmarknaden en ökad påverkan på vilka utbildningar som ges inom gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning. Arbetet inom Teknikcollege har sedan många år visat att en ökad samverkan mellan kommuner och friskolor kring utbildningsutbud på regional nivå är en framgångsfaktor

9 juni 2020
Foto: Roxx Communication

Den 8 juni lämnas regeringens utredare Lars Stjernkvists utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola till regeringen. Utredningen är angelägen och Grafiska Företagen har haft en löpande dialog med utredningen.

För en relativt liten bransch som den grafiska industrin är det extra viktigt att hitta regionala lösningar för kompetensförsörjning. Samtidigt är det viktigt med en lyhördhet som innebär att även mindre branschers behov kan täckas inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Det kräver också en större flexibilitet i upplägg för att vara attraktivt för elever och tillgängligt på de ställen i landet där kompetensen behövs. Till exempel kan nationella eller regionala kompetenscentra eller branschskolor underlätta ett breddat utbud av utbildning till så kallade smala yrken. En bättre samverkan mellan kommuner är avgörande för våra medlemmars kompetensförsörjning.

Det är angeläget att arbetsmarknadens behov i större utsträckning styr utbildningsutbudet. Vi anser att det är rimligt att skollagen ändras så att dimensioneringen av utbildningsutbudet i gymnasieskolan styrs av en sammanvägd bedömning av elevernas önskemål och arbetsmarknadens behov. När det gäller vuxenutbildningen bör arbetsmarknadens behov vara det som i huvudsak styr dimensioneringen. Här besitter branscherna viktig kunskap om de framtida behoven i företagen.

Vår erfarenhet är att yrkesutbildningar med nära samverkan med företagen och tydliga krav på eleverna är mer attraktiva. Det är också viktigt att ge ambitiösa elever möjlighet att kombinera en kvalificerad yrkesutbildning med behörighet till vidare studier. En förändrad dimensionering kräver därför ett stärkt kvalitetsarbete för att skapa attraktiva utbildningar. Se till att högskolebehörighet per automatik finns på yrkesprogrammen, men möjlig att välja bort, och skapa yrkesutgångar från högskoleförberedande program.

Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola kan göras på många sätt, bra och dåliga. Vi ser fram emot att i detalj sätta oss in i utredningens förslag och en konstruktiv dialog med politiken kring utredningens förslag.

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning