REMISSVAR

Remissvar om minskat antal pliktexemplar

Remissvar på departementspromemoria: Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32)

10 augusti 2021
Foto: Pixabay

Utbildningsdepartementet har efterfrågat Grafiska Företagens förbunds synpunkter på rubricerad promemoria. Grafiska Företagens förbund är arbetsgivare- och branschorganisation och organiserar 400 medlemsföretag varav 300 tryckerier, med en snittstorlek på 20 anställda, som berörs av frågan kring pliktexemplar av skrifter och andra tryckta alster. Hanteringen av pliktexemplar i sin nuvarande form innebär en betydande arbetsbörda, på de större tryckerierna krävs det en halvtidstjänst, ett arbete som görs utan ekonomisk ersättning i en bransch med små och krympande marginaler.

Grafiska Företagens förbund välkomnar promemorians förslag att minska antalet mottagare av tryckta skrifter och övriga trycksaker från sju till två mottagare och instämmer i de förslag och slutsatser som redovisas i promemorian. Den minskande arbetsbördan för den hårt konkurrensutsatta tryckeribranschen är av största vikt och dessutom medför förslaget en minskad miljöbelastning. Av samma skäl betonar Grafiska Företagen att hela förslaget/lagändringen borde börja gälla redan 1 januar1 2023 och inte låta nuvarande ordning avseende det tryckta materialet i pliktmateriallagstiftningen vänta ända till 1 januari 2025 innan förändringen genomförs.

Sammanfattning

  • Grafiska Företagen tillstyrker förslaget om att minska antalet mottagare av tryckta pliktexemplar från sju till två bibliotek.
  • Grafiska Företagen menar att promemorians förslag i sin helhet ska genomföras från och med 1 januari 2023.
Ravindra Parasnis
Senior rådgivare