DEBATT - NÄRINGSPOLITIK

Staten ska inte äga tryckerier

När Eva Glückman, vd Grafiska Företagen, pratade på en riksdagslunch om problematiken med att staten genom Postnord äger ett tryckeri som konkurrerar med privata aktörer väckte det uppmärksamhet hos deltagarna.

10 maj 2022
Foto: Grafiska företagen

- Konkurrensen inom grafisk industri har varit stenhård de senaste decennierna genom den strukturomvandling som digitaliseringen medfört. Att då dessutom behöva konkurrera på olika villkor med ett statligt ägt tryckeri är inte rimligt konstaterade Eva Glückman.

Bakgrunden till riksdagslunchen är initiativet Arena för framtidens distribution som Grafiska Företagen står bakom. Syftet är att belysa situationen där Postnord utnyttjar sin marknadsdominans för att trycka undan privata konkurrenter.

Postnord har systematiskt tänjt på sitt uppdrag bortom brevdistribution. Genom aggressiva pris- och rabattsystem samt ett antal förvärv har man skaffat sig en mycket stark ställning även på angränsande marknader som morgontidningsutdelning, logistiktjänster, utdelning av oadresserad direktreklam, pakethantering, tryckeri-, print- och kuverteringstjänster.

Den postfinansieringsutredning som pågår och ska lämna slutbetänkande senast 31 januari 2023 ska definiera ramarna för Postnords verksamhet, men saknar helt konkurrensperspektivet. Att formulera Postnords uppdrag och fastställa hur detta ska följas upp och övervakas borde vara en huvuduppgift för utredningen. Det är svårt att se motiven för staten att bedriva konkurrerande verksamhet där det finns väl fungerande privata alternativ inom till exempel tryckeri, print, kuvertering och åkeriverksamhet.

Eva Glückman
Verkställande direktör
Johan Grauers
Kommunikationschef