NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Uppmaning: rösta för att arbetsmarknadens behov tillgodoses i gymnasieutbudet

Den 22 mars kom propositionen om en ny grund för dimensioneringen av gymnasial utbildning. Propositionen lyfter fram att arbetsmarknadens behov ska bli mer styrande för utbudet av gymnasieutbildningar. Grafiska Företagen uppmanar riksdagens ledamöter att rösta ja till propositionen.

22 mars 2022
Foto: Unsplash

Det här har varit en angelägen fråga för Grafiska Företagen under många år. Sedan programgymnasiets införande för nästan 30 år sedan har elevernas preferenser ensamt styrt utbudet. Detta har gjort att många viktiga utbildningar inte kommit till stånd och skolornas intresse för att ge viktiga men dyra utbildningar har minskat, vilket har påverkat våra företags möjligheter att kunna rekrytera kompetent arbetskraft.

– En del av grunden för en välfungerande arbetsmarknad läggs redan i gymnasieskolan, men det förutsätter att eleverna får de kompetenser som efterfrågas. Yrkesprogrammen vet vi ger både säkra och bra arbeten samtidigt som företagen gynnas av att eleverna redan har värdefull kompetens när de kliver in på arbetsmarknaden. Det är en win/win-situation som borde varit en verklighet för flera år sedan, säger Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert på Grafiska Företagen.

Skolverket ges även i uppdrag att ta fram planeringsunderlag för att stödja skolornas arbete med att ta fram ett väl avpassat utbud.

– De föreslagna förändringarna innebär en möjlighet till att förstärka kompetensförsörjningen utan att inskränka det kommunala självstyret. Vi hade gärna sett en mer långtgående reglering men välkomnar förslaget och uppmanar Riksdagens ledamöter att rösta ja, säger Henrik Smedmark.

Lagändringarna, som har granskats av Lagrådet, föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 men ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning