NYHET - ARBETSMILJÖ

”Systematiskt arbetsmiljöarbete går ut på att hitta risker innan något händer”

Stora maskiner och starka kemikalier är sådant som potentiellt kan innebära arbetsmiljörisker. Men också bristande rutiner, eller samarbete som inte fungerar kan orsaka arbetsmiljöproblem. Åsa Samuelsson är Grafiska Företagens arbetsmiljöexpert och jobbar dagligen med att sprida kunskap om hur man bäst förebygger både olyckor, sjukdomar och dålig trivsel på jobbet.

10 maj 2023
Bild från ett tryckeri och porträttbild på Åsa Samuelsson.
Foto: Fredrik Persson och Juliana Fälldin

Vad är arbetsmiljö, Åsa?

– Arbetsmiljö är ett vitt begrepp som rymmer flera delar, både fysiska faktorer som buller, belysning och lokaler, och sociala faktorer som trivsel, arbetskamrater, ensamarbete och hur vi behandlar varandra. Det handlar också om individuella faktorer, att arbetsmiljön är anpassad efter exempelvis utbildnings- och kunskapsnivå och individuella förutsättningar. Och så rymmer arbetsmiljö även organisatoriska faktorer som till exempel vilka instruktioner, arbetsrutiner och annat stöd som finns på arbetsplatsen.

Vilka är de största arbetsmiljöriskerna i den grafiska branschen?

– Kemikalier och maskiner. Belastningsergonomi kan också vara en risk, att man exempelvis gör samma arbetsmoment under lång tid.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet går ut på att hitta risker innan någon blir sjuk, råkar ut för en olycka eller går in i väggen till exempel. Sedan gäller det att åtgärda riskerna och därefter kontinuerligt följa upp, så att arbetsmiljön hela tiden blir bättre.

Hur arbetar Grafiska Företagen med arbetsmiljöfrågor?

– Vi ger råd till medlemsföretagen kring hela arbetsmiljön, både via mejl, telefon och besök, och hjälper dem att arbeta systematiskt så att de uppfyller lagar och krav.

– Sedan bevakar vi också regelförnyelse, både från EU och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket kommer med. Vi verkar för att det ska vara enkla regler att följa, som praktiskt går att genomföra men ändå är säkra. Vi svarar på remisser, ibland enskilt, ibland tillsammans med andra organisationer exempelvis inom Svenskt Näringsliv.

Vilka samarbetsforum finns på arbetsmiljöområdet?

– I Grafiska Miljörådet driver vi tillsammans med fackliga representanter gemensamma frågor för den grafiska branschen. Ett annat forum är Säkerhetsdagen som hålls en gång per år för skyddsombud och chefer. Den kommer att äga rum i höst och vi håller på och planerar den nu.

– Skyddsnätverket är ett informations- och erfarenhetsutbyte för chefer på medlemsföretag i bland annat Grafiska Företagen som hålls två gånger per år.

Hur ser engagemanget och kunskapen ut hos företagen?

– Intresset och engagemanget är stort, men kunskapen varierar. Stora företag kan ha egna arbetsmiljösamordnare, experter och koordinatorer, medan ett litet företag kanske inte har möjlighet att ha den kunskapen eller att lära sig alla föreskrifter. Men alla vill att det ska vara så bra och så roligt som möjligt på jobbet.

Vad är vanligt att man missar?

– Ofta är man inte lika duktig på att riskbedöma och åtgärda de organisatoriska och sociala faktorerna. Det är svårare att jobba systematiskt med dem, man är inte lika van att tänka fyrkantigt när det gäller mjuka frågor. Sedan 2015 finns dock föreskrifter från Arbetsmiljöverket kring arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Vad är på gång på arbetsmiljöområdet?

– Det kommer mycket nytt gällande kemikalier hela tiden och även från EU-håll händer det en del. Arbetsmiljöverket håller på med omstrukturering av alla föreskrifter, där cirka 70 föreskrifter istället ska bli 15 kapitel. De skriver också om och förenklar språket. Det är bra att lagstiftningen görs mer lättillgänglig och lättare att förstå.

– Vi har under det senaste året svarat på remisser från Arbetsmiljöverkets tillsammans med Svenskt Näringsliv, och det arbetet fortsätter fram till i höst då de uppdaterade föreskrifterna ska godkännas och finnas tillgängliga. Sedan börjar de gälla först hösten 2024.

Vilket stöd kan du få som arbetsgivare?
  • Genom ditt medlemskap har du tillgång till råd och stöd inom arbetsmiljöområdet. Det kan handla om den praktiska arbetsmiljön, lagstiftning eller myndighetskontakter. Arbetsgivarjouren når du på 08-762 79 70.
  • I Arbetsgivarguiden finns information, tips och länkar du har nytta av. På hemsidan hittar du även mallar, checklistor och blanketter.
  • Vi erbjuder både öppna utbildningar kring arbetsmiljöansvar och anpassade utbildningar på plats hos medlemsföretag.
  • Vid behov av arbetsmiljörättslig rådgivning, exempelvis om en olycka har inträffat, har du som medlem 1 timme gratis rådgivning samt rabatt på timarvodet hos den advokatbyrå Grafiska Företagen samarbetar med.
Åsa Samuelsson
Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa