NYHET - LEVERANSVILLKOR & ALG 20

Ta hjälp av Grafiska Kammaren vid tvist

Om det uppstår en tvist med en kund eller en underleverantör kring en tryckt produkt är det en bra idé att ta sakkunnig och opartisk hjälp. Grafiska Företagen erbjuder medlemsföretagen gratis rådgivning genom Grafiska Kammaren.

15 februari 2023
Foto: Genrebilder. Gabrielle Henderson, Unsplash / Fredrik Persson

Det mesta som rör ett affärsavtal i den grafiska branschen regleras i ALG, de allmänna leveransvillkoren för grafiska prestationer. Men i de fall det uppstår oenighet kring en tryckprodukt finns Grafiska Kammaren för råd och vägledning i tekniska och rättsliga tolkningsfrågor och för bedömning av hur fel eller brister ska bedömas. Kammaren bistår också försäkringsbolag med opartiska bedömningar.

Grafiska Kammaren består av såväl jurister som personer med praktisk kunskap från branschen. Kaj Flick är sekreterare och vill gärna avdramatisera kontakten med Kammaren.

– Det är enkelt att ringa och rådgöra. Att låta en tredje part göra en bedömning kan vara ett bra sätt att vårda och behålla en affärsrelation med en kund eller en underleverantör om man är oense i en fråga.

Tryckerier är generellt sätt rädda om sina kundrelationer och vill inte riskera att tappa viktiga kunder. Därför agerar man ofta snabbt för att serva kunden, vilket ibland kan bli kostsamt. Kaj vill trycka på några saker om ett fel uppstår:

– För att minska risken att det uppstår fel förväntningar är det viktigt att kommunicera med kunden kring eventuella problem, fel eller avvikelser i utseende på produkten.

– Mitt tips till tryckerierna är att inte få panik och trycka om något som riskerar att ge stora extrakostnader. Kontakta i stället Grafiska Kammaren för råd kring hur situationen kan hanteras.

Mindre fel inte alltid skäl att trycka om

Ibland kan Grafiska Kammaren bedöma att ett mindre fel som inte påverkar produktens användbarhet inte är skäl nog att trycka om. Ett exempel på det var ett ärende med en bokproduktion där kunden ville ha rak rygg, men där bokbinderiet helt enkelt gjorde fel och band rund rygg. Tryckeriet tryckte om hela upplagan och krävde bokbinderiet på ersättning. Kammarens bedömning var att felet, trots att ryggen inte var enligt beställningen, inte var allvarligt, då boken var fullt brukbar även med rund rygg. Slutsatsen var därmed att det inte fanns skäl att trycka om hela upplagan.

– Den här slutsatsen förvånade nog en del. Men produkten fungerade väl för sitt ändamål trots felet, och det var det avgörande skälet, säger Kaj.

Ett annat ärende i Kammaren rörde en bristande limbindning av en skrift. Kunden klagade till tryckeriet, vilket föranledde tryckeriet att trycka om en del av upplagan till en stor kostnad. Tryckeriet krävde i sin tur det anlitade bokbinderiet på kostnaden för omtrycket. Grafiska Kammaren bedömde felet som allvarligt och ansåg därmed att ett omtryck var rimligt. Däremot menade Kammaren att tryckeriet borde ha använt digitaltryck istället för offset för att begränsa kostnaden, och landade i slutsatsen att tryckeriet borde få ersättning motsvarande vad digitaltryck av exemplaren skulle ha kostat.

– Jag förstår att tryckeriet är rädda om sin kund och vill agera snabbt. Här borde framför allt bokbinderiet ha kontaktat tryckeriet direkt när de upptäckte bristen för att lösa problemet. Återigen är kommunikation viktigt! avslutar Kaj.

Grafiska Kammaren och ALG

Grafiska Kammaren – Ordförande och vice ordförande är jurister, de övriga tio ledamöterna representerar bokförlag, tidskriftsförlag, reklambyråer, annonsörer, tryckerier och bokbinderier. Läs mer

ALG – allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer. En anpassning av köplagen för tryckeribranschen. Utarbetade av Grafiska Företagen i samverkan med Sveriges Kommunikatörer, Sveriges tidskrifter, Sveriges Annonsörer och ett par till. Gällande version är ALG20. Läs mer

Kontakta Grafiska Kammaren

Kontakta Jakob Mouginot om du vill komma i kontakt med Grafiska Kammaren.

Förhandlare/arbetsrättsjurist