NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Utbildning, samverkan och påverkan viktigt för kompetensförsörjningen

Många företag inom den grafiska branschen har svårt att hitta kvalificerade medarbetare. Därför är kompetensförsörjning en av de viktigaste frågorna som Grafiska Företagen driver. Det handlar både om att samarbeta med skolor, att påverka politiker och myndigheter och att göra branschen attraktiv för unga.

1 februari 2023
Henrik Smedmark
Foto: Juliana Fälldin och Fredrik Persson

Henrik Smedmark, Grafiska Företagens expert inom utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, berättar mer om vad arbetet med kompetensförsörjning innefattar.

– En stor del går ut på att samverka både med skolor, våra medlemsföretag och med olika forum och experter kring befintliga och nya utbildningar. Det handlar också om att påverka på olika nivåer – från enskilda kommuner till riksdag, regering och myndigheter – för att förbättra både tillgången på kompetens och utvecklingen av kompetens i branschen.

Grafiska Företagens arbete med kompetensförsörjningen för branschen kan delas in i följande områden:

 • Det formella utbildningssystemet. Vi arbetar för att öka både tillgång och kvalitet på gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar.
 • Validering och kompetensstandarder. Vi hjälper till att ta fram verktyg som kartlägger kompetens, möjliggör kompetensutveckling och stöd för utbildningsinsatser.
 • Påverkan. Vi gör insatser på både lokal och nationell nivå i syfte att förbättra kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen i branschen.
 • Branschens attraktivitet. Genom Grafiska Yrkesnämnden (GY) driver vi projektet GrafX för att locka folk till vår bransch.
 • Stöd till medlemsföretag. Vi stöttar enskilda medlemsföretag i konkreta frågor som rör utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.

Utbildning

Idag finns det tre gymnasieskolor samt ett antal yrkeshögskoleutbildningar med grafisk inriktning. För att dels kunna styra inriktningen på utbildningarna, dels kunna erbjuda eleverna praktikplatser är medlemsföretagens engagemang avgörande, och här stöttar Grafiska Företagen företagen.

– Utbildningarna fyller normalt sina platser och det är oftast väldigt motiverade elever. Det är ett enormt engagemang från både lärare och de företag som är involverade i utbildningarna.

Henrik Smedmark sitter med i det nationella programrådet som ger råd till Skolverket kring utveckling av gymnasieprogrammen. Inom ramen för Industrirådet jobbar vi också tillsammans med övrig industri kring Teknikcollege, ett gemensamt initiativ av industrins parter för att öka kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Validering

Validering är ett sätt att kartlägga kompetens och utbildningsbehov hos potentiella eller befintliga medarbetare. Valideringsverktyget Grafisk Grund testar de baskunskaper som krävs i grafiskt arbete. Det är framtaget av Grafiska Företagen och GS-facket i samarbete med arbetsgivare och deras anställda. En valideringsmodell för digitaltryckare är också testad men ännu inte lanserad, och ett
arbete är påbörjat med en valideringsmodell för offsettryck och screentryck.

– Bra valideringsverktyg bygger på att man pratar med företagen om vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att klara ett visst jobb. Att det finns tydliga kompetensstandarder underlättar också kommunikationen mellan företag och anställd och är ett bra underlag för utbildningsinsatser.

Påverkan

Grafiska Företagen stöttar medlemsföretagen i deras arbete för att förbättra kompetensförsörjningen, exempelvis i kontakten med kommuner. Vi följer aktuella utredningar och arbetar också för att utredningar ska tillsättas. Vi skriver remissvar och vi informerar politiker och myndigheter om varför olika frågor eller förslag är viktiga, ofta i samarbete med andra parter inom industrin.

– Ett konkret exempel är Planerings- och dimensioneringsutredningen, som röstades igenom i riksdagen efter att vi informerat alla partier om varför den var viktig. Något annat vi arbetar för är att yrkesutbildningarna ska ge högskolebehörighet för att locka fler. Vi jobbar också för att få Skolinspektionen att utföra granskningar för att säkra kvaliteten på utbildningar.

Branschens attraktivitet

GrafX är vår satsning för att attrahera fler till den grafiska branschen, både ungdomar och äldre som kanske vill byta yrkesbana. Kampanjen startade 2018 och drivs i samarbete med GS-facket med stöd från Grafiska Yrkesnämnden.

– Bakgrunden var att Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, efterlyste en insats för att öka intresset för de grafiska yrkena och utbildningarna. Kampanjen har varit lyckad och bland annat lett till att antalet sökande till de grafiska utbildningarna har ökat.

Vad är på gång just nu?

Henrik Smedmark om vad som är på gång på kompetensförsörjningsområdet just nu:

 • Årets GrafX-kampanj, Kul jobb direkt!, lanseras i mars. I samband med den har du som medlemsföretag chansen att annonsera kostnadsfritt efter nya medarbetare. Anmäl till ahsberg@grafiska.se!
 • Under året ska ett material tas fram tillsammans med GS-facket som förenklar för företagen att komma igång med validering.
 • Vi har startat en förstudie kring möjligheterna att stötta företag att kompetensutveckla anställda. Här tittar vi på andra länders lärlingsutbildningar, t.ex. Danmark, Tyskland och Nederländerna.
 • Det pågår tre utredningar där vi bevakar att branschens behov tillgodoses:

  • ”Fler vägar till arbetslivet” om hur komprimerade yrkesutbildningar ska hjälpa gymnasieelever vidare till arbetsmarknaden.
  • Utredning av vuxenutbildningar och behovet att möjliggöra för karriärsbyten.
  • Översyn av yrkeshögskolor och anpassning av utbildningar till arbetsmarknadens efterfrågan.
Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning