REPORTAGE - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & AVTAL 2020

Kollektivavtalen för Grafiska Företagen på plats

Förutsättningarna för avtalsförhandlingar var speciella i år. På okänt territorium och med en ekonomi gungning behövs starka och livskraftiga företag mer än någonsin. Att kollektivavtalen nu är färdiga ger möjlighet att planera framåt.

2 december 2020
Foto: Juliana Fälldin

Coronapandemin har på kort tid radikalt förändrat landskapet för svenska företag. Digitaliseringen accelererades samtidigt som produktion och efterfrågan inom många sektorer bromsat in kraftigt. Även avtalsrörelsen påverkades. Efter uppskjutna förhandlingar kunde vi äntligen få de nya avtalen på plats med effekt från den 1 november i år. Avtalen löper fram till den 31 mars 2023 och den totala kostnaden för perioden är 5,4 procent.

Ingen löneförhandling 2021

Lönerevision kommer att genomföras två gånger under avtalsperioden. Det första tillfället är 1 november 2020 och det andra i april 2022. Det innebär att företagen inte behöver förhandla löner under 2021.
– Vi är nöjda med längden på avtalet. Det skapar lugn och förutsägbarhet. Det är också bra att avtalen inte är retroaktiva utan gäller med start 1 november och att företagen inte behöver genomföra någon lönerevision under 2021, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska företagen och fortsätter;
– Löneförhandlingarna tar mycket tid för företagen och innebär ju såklart även ökande kostnader som i det här ekonomiska läget är extra viktiga att försöka hålla nere.

Små avtalsförändringar

Det är inga större förändringar i avtalens innehåll att ta hänsyn till. Riksdagens tidigare förändringar av LAS-åldern till 68 år 2020 och 69 år 2023, påverkar företagen. På tjänstemannasidan har kollektivavtalet förändrats så att en person som når LAS-gränsen inte sägs upp utan istället får en så kallad "underrättelse" när det är dags att pensioneras.
En annan förändring av avtalet på arbetarsidan är att åldern då en anställd börjar tjäna in pension sänks successivt. Från första januari 2021 är det 24 år som är gränsen. 2022 sänks åldern till 23 år och 2023 sänks den ytterligare till 22 år.
– Den kostnadsökning som det här innebär har vi räknat av från löneutrymmet om 5,4 procent och redan i januari ska man alltså börja rapportera in de som är 24 år gamla, säger Eva Glückman.

Sista året uppsägningsbart

En nyhet är att det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Det är en säkerhetsventil och viktigt att ha med i avtalet om den ekonomiska situationen skulle förvärras och företagen inte klarar av lönetaken. Ska avtalet sägas upp måste det göras innan den 30 september 2021. Sedan har man sex månader på sig att förhandla fram ett nytt avtal.

– Det var viktigt för oss att få in det i avtalet. Om den ekonomiska situationen för företagen blir för tuffa kommer vi i värsta fall att behöva omförhandla lönenivåerna. Men det handlar om en undantagssituation i det fall ekonomin verkligen ser dålig ut, säger Eva Glückman.

Många företag har väntat på att avtalet ska bli klart för att kunna slutföra nästa års budgetarbete. Vissa företag har drabbats hårt av coronapandemin medan det går desto bättre för andra. Globalt syns ännu inga tecken på vändning i konjunkturen. För de medlemsföretag som behöver veta mer om de nya avtalen finns information på hemsidan och man kan även ringa till jouren om man behöver hjälp. Avtalsrörelsen 2020 har gett resultat trots de annorlunda förutsättningarna.

– Vissa delar av förhandlingarna har vi kunnat sköta digitalt medan vi i andra situationer istället har setts fysiskt men hållit avstånd. Visst har det varit en speciell situation men överlag har förhandlingarna fungerat bra och gått att genomföra ungefär som vanligt. Vi är nöjda att vi nu har ett resultat och hoppas på arbetsro för företagen och att ekonomin tar fart igen, säger Eva Glückman.

Se vår digitala kollektivavtalsinformation om de nya kollektivavtalen

Text: Moa Långbergs