REPORTAGE - STATISTIK

Medlemsenkäten: Rejäl sättning i den grafiska branschen

Många i branschen har drabbats hårt av coronakrisen, det syns i Grafiska Företagens senaste enkät. Slopade arbetsgivaravgifter står högst på önskelistan. Uppdaterad och relevant information är också hett efterlängtad i coronatider.

3 juni 2020
Foto: Erik Thor

Det är infomediasidan som drabbats allra hårdast av coronakrisen, visar Grafiska Företagens senaste medlemsenkät. Här rapporterar hälften av alla medlemsföretag att de sett en minskad försäljning på över 40 procent.


– Det är en rejäl sättning, kommenterar Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis. Vi ser att små företag drabbas hårdare än de större och får oroväckande många rapporter om likviditets- och finansieringsproblem bland i första hand våra mindre företag i infomediasektorn.

När enkäten nyligen genomfördes meddelade hälften av alla infomediaföretag att de redan hade, eller hade planer på, att varsla personal, något som Ravindra Parasnis ser som en tydlig signal.

– Det kommer med all sannolikhet att leda till ännu fler varsel innan krisen är över, säger han.

Bland de tryckerier som svarade på enkäten hade 70 procent utnyttjat korttidspermittering och 75 procent använt sig av nedsättning av arbetsgivaravgifter. På förpackningssidan ser det något ljusare ut, 35 procent av förpackningsföretagen har haft oförändrad eller ökad försäljning under våren. Men även här kämpar flera små och medelstora företag för sin överlevnad. 20 procent av de företag som svarat meddelar att de har finansierings- eller likviditetsproblem som uppkommit till följd av coronakrisen. Precis som hos infomediaföretagen svarar 75 procent att de utnyttjar nedsättningen av arbetsgivaravgifter. Men bara 40 procent utnyttjar korttidspermittering och 30 procent har haft planer på att varsla personal.

Slopa arbetsgivaravgifterna nu

På frågan om vilka ytterligare åtgärder från regering och myndigheter som skulle vara viktiga för företaget står önskemålet om slopade arbetsgivaravgifter för fler anställda högst på listan hos en majoritet av alla medlemsföretag.

– Den frågan är oerhört viktig för oss och det är ett krav som återkommer också hos många andra hårt drabbade branscher. Därför driver vi frågan tillsammans med Svenskt Näringsliv. Det ger oss en större tyngd i debatten, säger Ravindra Parasnis.

Coronakrisen har inneburit en flod av politiska beslut och snabba regeländringar. Grafiska företagen har sedan krisen startade arbetat hårt med att nå ut med korrekt och uppdaterad information till alla medlemmar. Det märks på medlemmarnas svar att just den servicen är efterfrågad i dessa tider. "Information" är det mest frekvent återkommande svaret på frågan om hur vi på Grafiska företagen "bäst kan stödja våra medlemmar i den rådande situationen".

Information önskas

– En av våra viktigaste uppgifter under den här krisen har varit och är att stötta med rådgivning. Våra medlemmar behöver hjälp att tolka den enorma mängd information om beslut och regeländringar som kommer. Under krisen har vi valt att lägga all information samlat på vår hemsida för att kunna uppdatera den snabbast möjligt, säger Ravindra Parasnis.

Bland svaren från medlemmarna finns också önskemål om att Grafiska Företagen delar med sig av "best practice" genom att lyfta goda exemplen i branschen och visa på hur andra företag löst vanliga problem. Flera av medlemmarna har också betonat vikten av att de rådgivande delarna av organisationen rymmer kompetens och kunskap nog för att agera bollplank till företagare som står inför svåra beslut.

– Det här är mycket viktiga önskemål kring det företagarstöd som vi dagligen arbetar för att vidareutveckla och bli bättre på, säger Ravindra Parasnis. Under coronakrisen trycktestas inte bara våra medlemsföretag utan även vår egen organisation. Enkäten har gett oss fina insikter och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt kommunikationsarbete.