REPORTAGE

Ny medlemsförmån – juridisk arbetsmiljörådgivning

Vem bär ansvaret för jobbolyckan? Och hur agerar ni när polisen kallar till förhör? Genom Grafiska Företagens nya medlemsförmån finns tillgång till juridisk arbetsmiljörådgivning och vid behov ombud eller försvarare.

2 december 2020
Foto: Niklas Björling
Via ditt medlemskap får du:

1 timme gratis rådgivning i varje enskilt ärende samt därefter 20 % rabatt på advokatbyråns timarvode.

Ange att du ringer från medlemsföretag i Grafiska Företagen direkt vid första kontakt med Advokatfirman Hagberg Forss.

Kontakt

Maria Hagberg Forss
maria@hagbergforss.se
+46 (0)70 370 60 60
Advokatfirman Hagberg Forss AB, Karlavägen 38, 114 49 Stockholm

Grafiska Företagen erbjuder juridisk rådgivning inom arbetsmiljöområdet till medlemsföretag. Rådgivningen är framförallt inriktad på förebyggande arbete kring säkerhet och hälsa. Vanliga frågor handlar om hur man praktiskt jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och skyddsronder, hur man kan förbereda sig inför en inspektion av Arbetsmiljöverket och hur man kan undviker sanktionsavgifter. Vid mer komplicerade frågor om regler, ansvar, skyddsansvar och straffansvar samt sanktionsavgifter hjälper Grafiska Företagens expert på området Rickard Lindberg till med att reda ut vad som gäller.

På arbetet spenderar vi en stor del av vår tid. Tillsammans med kollegor upplever vi arbetsglädje och gemenskap, men ibland inträffar också olyckor eller andra incidenter. Även om arbetsgivare har ett ansvar för att förhindra att människor skadas på arbetet kan inget förebyggande arbete reducera alla risker till noll. Och när olyckan väl inträffat – då befinner sig många företag plötsligt på okänt territorium. Hur ska man agera och ställa situationen till rätta? Hur kan man minimera skadan för företag och anställda?

Arbetsmiljöbrottmål

I de fall då en olycka eller skada har inträffat, och företaget behöver rådgivning eller försvarare vid en förundersökning, finns nu tillgång till specialisthjälp. Medlemsföretag får en gratis rådgivningstimme och rabatt på timarvodet i ett samarbete mellan Grafiska Företagen och advokatfirman Hagberg Forss som fokuserar på just den här typen av ärenden.

– Sker det en olycka på arbetet tar det ofta ett bra tag innan Arbetsmiljöverket gjort sin utredning. Skickar de vidare ärendet till polis och åklagarmyndigheterna kan företaget eller en chef sedan bli kontaktad och delgiven misstanke om brott. Det kan komma som en total överraskning och kännas obehagligt för många. I det läget behöver företaget eller chefen en försvarare, säger Maria Hagberg Forss, advokat.

Förvaltningsmål

Juridisk arbetsmiljörådgivning kan även handla om tillsynsärenden där företaget behöver hjälp med att bedöma om Arbetsmiljöverkets beslut bör överklagas. Om ärendet ska överklagas kan företaget behöva ett ombud som kan driva ärendet i förvaltningsdomstol.

I Sverige är det staten som via arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren att förebygga skador och olycksfall. Det innebär att Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet har rätt att kräva att företag rättar till eventuella brister och vidtar de åtgärder som myndigheten anser behövs. Men företaget har rätt att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut, i första hand till förvaltningsrätten.

– De företag som vänder sig till mig kan exempelvis känna att de krav som Arbetsmiljöverket ställer inte går att uppfylla eller är rimliga. De vill ha ett ombud som är insatt i processen och som kan göra bedömningar av om Arbetsmiljöverket har grund för sitt beslut, säger Maria Hagberg Forss.

Organisatoriska och sociala risker

Den fysiska miljön med maskiner och verktyg är ofta det första man tänker på när det kommer till arbetsmiljö. För medlemsföretag i Grafiska Företagen handlar en stor del av riskerna ju också ofta om rena säkerhetsrisker som kläm- och skärrisker. Men risker kopplade till organisatoriska och sociala miljöer har fått ett ökat fokus.

Sedan drygt fyra år tillbaka finns nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket inom området. Som arbetsgivare behöver man arbeta förebyggande mot exempelvis sjukdom, stress, och kränkande särbehandling. När dessa organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor blir föremål för beslut från Arbetsmiljöverket eller om skada eller sjukdom skulle uppkomma av sådana risker kan företaget behöva juridisk rådgivning och hjälp av ombud eller försvarare.

– Coronapandemin bidrar till att nya frågor hamnar i fokus i arbetsmiljörätten. Som arbetsgivare får man ställa sig frågan om man har gjort tillräckligt för att skydda anställda i den här situationen. Arbetsgivaransvaret vid distansarbete är också en ständigt aktuell fråga numera, säger Maria Hagberg Forss.

Ta juridisk hjälp i tid

För många företag är kontakten med Arbetsmiljöverket ovan och det kan kännas svårt att förstå hur man bäst ska agera. Maria Hagberg Forss tipsar om att det ofta är bra att i ett så tidigt skede som möjligt ta in professionell hjälp oavsett om situationen rör ett brottmål eller ett förvaltningsmål.

– Får man från början med all dokumentation och underlag som behövs till Arbetsmiljöverket är det mycket möjligt att man kan undvika en åtalsanmälan som annars hade gjorts eller att åklagaren beslutar gå vidare med en förundersökning.

– Som företagare bör man ta ett steg tillbaka och tänka igenom situationen innan man agerar. Självklart ska man göra allt man kan för att hantera olyckan rätt och förebygga att något mer händer. Men man måste förstå att Arbetsmiljöverket, polis och åklagare har olika roller i dessa situationer. Se till att ta hjälp för att förstå konsekvenserna innan du drar egna slutsatser som du delger myndigheterna, säger Maria Hagberg Forss.