De investeringar som nu sker är bara början. För att förverkliga en hållbar omställning och för att industrin ska kunna fortsätta generera välstånd krävs politisk handlingskraft i en annan och större omfattning än den vi sett på senare år. Vi behöver en ny industripolitik för Sverige.

Under många decennier har det politiska intresset för industrin mest handlat om hur industriell verksamhet ska regleras och begränsas i relation till andra intressen. Nu behövs ett nytt perspektiv och en annan attityd. Hinder som försvårar industriell utveckling, investeringar och klimatomställning måste rivas. Politiken behöver genomsyras av en ambition att lyfta vår konkurrenskraft. Vi behöver ett nytt samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination och skapa en hållbar tillväxt.

Vår reformagenda beskriver vad svensk industri behöver för att på bästa sätt kunna bidra till tillväxten och för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Materialet bygger på diskussioner och underlag från de medverkande organisationerna samt ett stort antal intervjuer med företagsledare, fackliga ledare, akademiker och opinionsbildare.

Vi står bakom reformagendan

Bakom Industrins reformagenda står industrins fjorton ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer i Sverige:

 • Byggmaterialindustrierna
 • Gröna arbetsgivare
 • Grafiska Företagen
 • IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna
 • Industriarbetsgivarna
 • Jernkontoret
 • Livsmedelsföretagen
 • SBMI (Sveriges bergmaterialindustri)
 • Skogsindustrierna
 • Svemin
 • Teknikföretagen
 • TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag)
 • TMF (Trä- och Möbelföretagen)
 • Återvinningsindustrierna

Reformagendan lanserades första gången hösten 2020 och uppdaterades inför den svenska valrörelsen 2022. I januari 2023 lanserades "Industrins reformagenda – En handlingsplan för stärkt konkurrenskraft för industrin" som är ett uppdaterat medskick till den nya regeringen och den nyvalda riksdagen.