Industrins reformagenda

Så får industrin fart på tillväxten Reformagendan tydliggör den samlade industrins gemensamma prioriteringar av vilka reformer som behövs ​för att göra Sverige till en av de främsta industrinationerna i världen – med en modern, hållbar och konkurrenskraftig industri.

Läs rapporten Referat om lanseringen av industrins reformagenda

Reformagendan bygger på visionen att Sverige senast år ​2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrens-kraftiga länder i World Economic Forum Global Competitiveness Index. ​

Industrins reformagenda lanserades den 25 november 2020 och innehåller 12 reformområden som ger förutsättningar för att få fart på tillväxten i Sverige och ​skapa värden till gagn för hela samhället.

Industriagendans 12 reformområden
1
Effektivisera miljötillståndsprocessen
Miljötillståndsprocessen har länge varit i behov av förändring. Ett flertal utredningar har genomförts men ingen har resulterat i konkreta reformer. Istället står nu oförutsägbara tillståndsprocesser i vägen för såväl industrins utveckling som ökad hållbarhet. Nu behövs det en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara miljötillståndsprocesser.
2
Minska regelbördan
Näringslivets regelbörda hämmar Sveriges konkurrenskraft. Företagens kostnader för att efterleva regelverk i Sverige är hög.
3
Möjliggör klimatomställningen
Industrin är avgörande för att klara såväl Sveriges som EU:s klimatmål. Industrin är redan mitt i sitt omställningsarbete och branschens egna klimatfärdplaner måste vara politikens utgångspunkt.
4
Riv hindren för den cirkulära ekonomin
Avfallslagstiftningen och dess tillämpning måste förändras så att resurseffektivitet och cirkulära flöden stimuleras.
5
Säkra framtidens elförsörjning
Energipolitiken präglas av halvmesyrer och en oförmåga till reformer som gör skillnad för industrin. Det behövs en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet.
6
Underhåll och investera i transportinfrastrukturen
Ett investeringsprogram behövs för elektrifieringen av både vägnät och kvarvarande järnvägsnät. Det är också dags att ta igen det eftersläpande underhållet på statliga vägar och järnvägar.
7
Ta täten i digitaliseringen
Sverige ska fortsatta tillhöra de ledande länderna inom digitalisering. Därför krävs det ett nationellt digitaliseringsprogram med industriellt fokus i syfte att förbättra kompetens, tillämpning och forskning kring digitalisering.
8
Stärk industrins kompetensförsörjning
Svensk industris framgångar bygger på förmågan att attrahera och anställa kvalificerade medarbetare. Utbildningsväsendet behöver rustas bättre för att åstadkomma detta.
9
Modernisera arbetsmarknaden
Arbetsrätten behöver moderniseras för att säkerställa företagens behov av flexibilitet både under och efter coronapandemin. Sverige måste slå vakt om den svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU.
10
Satsa mer på FoU
Sätt som nationellt mål att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 procent av BNP till senast år 2030.
11
Förbättra villkoren för startups
Utveckla och stärk systemet med samverkansplattformar, Science Parks och inkubatorer.
12
Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden
Under Coronapandemin har förödande avsteg från EU:s grundläggande principer gjorts. EU:s fria rörlighet behöver återställas.

Rapporten

Denna rapport är framtagen under sommaren och hösten 2020. I ett gemensamt projekt har industrins 14 ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer i Sverige samlats kring
en genomarbetad agenda för att långsiktigt stärka industrins konkurrenskraft.

VD:arna och organisationerna som står bakom reformagendan:

 • Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna
 • Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen
 • Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare
 • Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige
 • Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
 • Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
 • Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
 • Mårten Sohlman, vd SBMI, Sveriges bergmaterialindustri
 • Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
 • Maria Sunér Fleming, vd Svemin
 • Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
 • Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
 • David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen
 • Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna
pdf 2MB
Industrins reformagenda: Så får industrin fart på tillväxten