TC130s vårmöte 5-9/6 2017

Sammanfattning

The School of Graphic Communications Management på Ryerson University i Toronto, Kanada var värd för ISO/TC 130 Graphic Technologys vårmöte den 5-9 juni.

Veckan finansierades av den kanadensiska regeringen, kanadensiska tryckeriföreningen och enskilda sponsorer såsom Kodak. Mötet var väl arrangerat och lärare och studenter från Ryerson hjälptes åt att supportera mötet. Här är en sammanfattning av det viktigaste som hände i de arbetsgrupper som sammanträdde under veckan. En fullständig rapport finns på sis.se/tk434.

WG (Arbetsgrupp) 2 Prepress och 7 Colour Management

Utvecklingen av Colour data exchange format (CxF/X) fortsätter. Det handlar om utbyte av färgmätningar på ett standardiserat sätt.

I mötet presenterades även ett förslag till en standard för hur kvalitetsrelaterat mätdata kommuniceras på ett standardiserat sätt. Utkastet som är mest utvecklat är ISO 20616 File format for quality control and metadata – Part 2: Print quality exchange (PQX).

Medan det är ganska ovanligt (hittills) att vi i Sverige använder denna typ av program för att rapportera resultatet av validering av tryck, blir det mer och mer vanligt att stora trycksaks-köpare internationellt kräver detta. ISO 20616 avser att göra det möjligt att importera och exportera sådant data mellan olika programvaror.

Arbetet med en JDF-liknande standard, förvaltat och utvecklad av ISO/TC 130 och inte CIP4, fortskrider. Förslaget till standard som diskuterades i detta möte gör det möjligt att automatisera i synnerhet digital tryckning av variabeldata. Det är en bra sak att grundtanken och erfarenheten med JDF nu utvecklas vidare inom ISO.

WG3 (Process Control)

Innan beslut om att bifalla Tysklands önskemål om att skapa ett tillägg (Attendum) till processkontrollstandarden ISO 12647-2 så att målvärdena stämmer med Fogra 51 referensdata vill i synnerhet USA och Japan kolla så att den föreslagna ändringen fungerar för tryckerier där.

ISO 15311-1 behöver redan uppdateras, då den handlar om testmetoder, och det är flera nya metoder som är klara att inkluderas. ISO 15311-2 Require-ments for printed matter for commercial and industrial production – Part 2: Commercial print output, närmar sig publicering. Den kan till slut komma att bli en ersättare för ISO 12647-2.

På Drupa 2016 talades det mycket om att använda en "fixed colour palette", eller "extended colour gamut", i betydelsen att komplettera processfärgerna CMYK med OGV (Orange, Green och Violet). Detta har medfört att WG3 överväger att standardisera detta så att vi har kriterier för hur dessa nya "processfärger" ska definieras. Först när vi har specifikationer för CMYKOGV kan vi specificera tryckordning och målvärden för primär- och sekundärfärger. Det blir komplext med sex primärfärger inblandade men initiativet är lovvärt.

Ett annat initiativ som möter ett stort behov är en standardiserad metod att validera mätnoggrannheten mellan instrument. Detta ämne har varit uppe på tapeten många gånger men strandat när vi inte kunnat komma överens om ett givet referensmaterial, accepterat av alla tillverkare av spektrofotometrar. Vi får se om vi lyckas denna gång.

WG4 (Media and materials)

Nya projekt som presenterades och som vi ser som intressanta att följa utvecklingen av: "Printing technology – Monitoring of incoming graphic paper batches by means of Paper Wetting Index", ett sätt att mäta kvalitet på papper avseende färg, bestrykning, ytjämnhet, opacitet mm. Utvecklas av tyska BVDM tillsammans med UGRA.

"Imaging materials -- Photographic reflection prints -- Determination of abrasion resistance of photographic images", för mätning av hur slitstarkt tryck är under olika förutsättningar. "Communication of ink properties". Det finns än så länge ingen standard för vilken information som ska finnas för tryckfärger. Detta är ett försök som omfattar parametrar som avsedd användning, torktid, opacitet, kemikalier mm.

WG 11 (Environmental impact of graphics technology)

En ny standard (PWI), 22067-1 Requirements for environmental declarations ‐ Part 1: Packaging and labels, tas nu fram och den är tänkt att reglera de olika miljömärkningar och certifikat som finns för branschen. En uppmaning till alla deltagare i denna arbetsgrupp gick ut på att ta reda på vilka lagar som gäller i respektive land kring utsläpp i vatten.

Två snarlika standarder för beräkning av energiförbrukning i digitalpressar utvecklas parallellt. Båda dessa standarder gör det möjligt att på ett enhetligt sätt beräkna klimatpåverkan (carbon footprint, LCA etc), utvärdera effektförbrukningen och energieffektiviteten samt uppskatta driftskostnader hos digitala tryckproduktionsmaskiner och kringutrustning.

WG11 JWG15 Development of environmental standards related to e-media

Standarden för beräkning av miljöpåverkan (Carbon footprint) från e-media fortsätter mot publicering som vi hoppas ska bli av under året. Med denna standard kommer det gå att göra mer exakta jämförelser mellan pappersbaserade och digitala dokuments miljöpåverkan.

WG12 Postpress

Flera nya projekt runt efterbehandling av digitaltryck dras nu igång. Det handlar om laminering, lackning mm och hur kvaliteten i detta arbete ska bedömas. Tryckerier i hela världen som är intresserade av att delta i detta arbete eftersöks nu.

WG13 (Printing conformity assessment requirements)

Utkastet till ISO 19301 Colour quality management certification scheme godkändes. Den är kraftigt inspirerad av svenska CGP och motsvarande certifiering i Storbritannien. Många av förslagen till förtydliganden kommer att integreras i en ny version, och sedan kommer denna att gå ut för en ny omröstning, troligtvis i höst.

Utkastet till ISO 19302 Guidelines for tone and colour conformity requirements for printed products godkändes efter omröstning av alla medlemsländer förutom Japan, Holland, Tyskland och Kanada. Många av förslagen till förtydliganden kommer att integreras i en ny version, och sedan kommer även denna att gå ut för en ny omröstning, troligtvis i höst.

Utkastet till 19303-1 Guidelines for Schema Writers — Part 1: Packaging printing godkändes efter omröstning av alla medlemsländer förutom Frankrike och Tyskland. Många av förslagen till förtydliganden kommer att integreras i en ny version, och sedan kommer även denna att gå ut för en ny omröstning, troligtvis i höst.

Mötet i Toronto var det mest fruktbara för WG13 på länge, och nu har vi tre standarder som kan komma att publiceras i en överskådlig framtid.

Kommande möten

Höstmötet, tillika årsmöte, kommer att bli i Indonesien, förmodligen i december.