Att tänka på när ni anställer minderåriga

Sommaren närmar sig och med den anställning av vikarier. Det finns regler för hur och när minderåriga får arbeta. Här följer lite information från Grafiska Företagen som kan vara bra att känna till för dig som arbetsgivare.

Med minderåriga menas personer som inte har fyllt 18 år. De delas in i tre grupper; yngre barn som inte har fyllt 13 år, äldre barn som har fyllt 13 men inte 16 år samt ungdomar som har fyllt 16 men inte 18 år.

Minderåriga får inte utföra arbete som kan medföra allvarlig skada om det inträffar en olycka. Det är också viktigt att inte utsätta dem för tungt och slitsamt arbete eftersom deras kroppar inte har växt klart och risken därför är stor att de skadar sig. Även psykiskt påfrestande arbete ska undvikas. Innan en minderårig sätts i arbete ska ni göra en riskbedömning av de arbetsuppgifter som han/hon ska utföra. I riskbedömningen ska ni även beakta den minderårigas mentala mognad, dvs att han/hon är ung och saknar den arbetslivserfarenhet och riskmedvetenhet som en erfaren medarbetare har.

Minderåriga får inte använda maskiner där de kan skada sig på rörliga delar. En minderårig som fyllt 16 år kan arbeta i maskiner eller anordningar där riskerna är förebyggda genom tekniska skyddsåtgärder så att farliga rörliga delar inte är åtkomliga (dvs inkapslade, avskärmade etc). En maskin ska vara konstruerad så att rörelsen automatiskt stannar innan man kan komma in i riskområdet.

Många av reglerna kring minderåriga är direkt straffsanktionerade och kan leda till böter om ni bryter mot dem, så var noga med att välja rätt uppgifter.

Läs mer om hur minderåriga får arbeta i följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket;
Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:03


På länken hittar du även en vägledning om minderårigas arbetsmiljö som är mer lättläst än reglerna.