”Beklagligt att GS-facket ställer sig utanför ett samarbete för att få in fler på arbetsmarknaden”

Nyligen träffade fack och arbetsgivare en principöverenskommelse om etableringsanställningar för att underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Parterna ska nu ta överenskommelsen vidare i förhandlingar med regeringen. Ett antal fackförbund, bland annat GS-facket, har dock meddelat att de nu väljer att stå utanför förhandlingarna.

- Det är beklagligt att GS-facket väljer att lämna det fortsatta arbetet att få in fler på arbetsmarknaden. Vi har en arbetskraftsbrist i våra branscher och de system som parterna har idag, som till exempel yrkesintroduktionsanställningar, har inte gett de resultat som vi önskade. Etableringsanställningarna hade kunnat bli den lösning som vår bransch behöver och göra det möjligt att stärka hela partsmodellen vilket GS-facket nu väljer att avstå från, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen.

Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen, tycker att GS-facket agerar märkligt:

- Här har båda parter en lysande möjlighet att tillsammans bidra till att lösa ett stort samhällsproblem och då drar sig GS-facket, som först kallade till förhandling, helt plötsligt ur. För att komma framåt i denna fråga måste både fack och arbetsgivare ta ansvar för att få in fler på arbetsmarknaden. Att ställa sig vid sidan av när vi måste hitta lösningar som kan göra skillnad för många människor är beklagligt, säger Ravindra.

FAKTA - Principöverenskommelsen om etableringsanställningar omfattar i huvudsak följande förutsättningar.

  • Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.
  • Parterna har eftersträvat ett enkelt och effektivt system i syfte att ge största möjliga verkan. Vi vill undvika de återhållande effekter som funnits i nuvarande arbetsmarknadspolitiska program och statliga åtgärder. Parterna föreslår därför ett enkelt system med klart lägre etableringskostnad.
  • Principöverenskommelsen innebär en visstidsanställning, etableringsanställning, under 2 år. En etableringsanställning ska normalt kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren
  • De rikstäckande kollektivavtalen tillämpas avseende etableringsanställningarna utom vad gäller bestämmelserna om lön och lägstalöner.
  • Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8 000 kr.
  • Staten beslutar om ett nytt bidrag, etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.
  • Etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.