Nya regler för trycksatta anordningar

Nu samlas alla krav på hur trycksatta anordningar ska användas och kontrolleras i en och samma föreskrift. Tanken är att det ska bli enklare för företagen att hitta rätt bland reglerna. De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, och innehåller även en del ändrade regler gentemot tidigare. Föreskrifterna började gälla 1 december.

Viktigare ändringar i reglerna

För många arbetsgivare innebär de nya föreskrifterna en lättnad i dokumentation då kraven på dokumentation begränsas till större anordningar, så kallade klass A- och B-anordningar.

Har man en klass A- eller B-anordning ställs numera högre krav genom att arbetsgivaren ska se till att

  • det finns en riskbedömning på vilket sätt en anordning i klass A eller B ska övervakas,
  • det finnas en journal som visar hur länge till en anordning med begränsad livslängd går att använda och
  • vid arbeten som kräver samordning ska en person få till uppgift att planera och samordna arbetet.

Kontroll och fortlöpande tillsyn

En nyhet är att alla trycksatta anordningar i klass A och B omfattas av en första kontroll. Själva begreppet kontroll ersätter den tidigare benämningen besiktning. Det ska också finnas dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess säkerhetsutrustning och den fortlöpande tillsynen ska journalföras.

Övervakning av pannor

Det införs även tydligare krav gällande övervakning av pannor i klass A och B, samt att pannoperatörer ska vara certifierade. För certifieringen finns en övergångstid på tre eller fem år beroende på vilken typ av panna som används.

Utökade sanktionsavgifter

I och med de nya föreskrifterna utökas även antalet paragrafer belagda med sanktionsavgift. Det är numera fyra paragrafer, tidigare en. Samtliga berör trycksatta anordningar i klasserna A och B.

Det som kan ge böter, eller rätare sagt en sanktionsavgift är om det saknas dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn och kontroll samt om en trycksatt anordning, exempelvis pannor och tryckkärl inte genomgått godkänd kontroll (tidigare besiktning) under tidsperioden.

Beloppen för sanktionsavgiften varierar, och när det gäller den fortlöpande tillsynen beroende på hur många sysselsatta det är i verksamheten, mellan 10 000 kr. och 100 000 kr. För tryckkärl är beloppet fastställt till 15 000 kr. och när det gäller pannor beroende på märkeffekt mellan 15 000 kr. och upp till 300 000 kr.

Under 2018 kommer en vägledning kring föreskrifterna.

Läs mer om trycksatta anordningar på Arbetsmiljöverkets hemsida