"Oroande att yrkesnämnderna i allt lägre utsträckning är remissinstanser."

De gymnasiala yrkesutbildningarna är av stor vikt för särskilt trä- och möbelindustrins kompetensförsörjning men är också relevant för den grafiska branschen. Det samma gäller för en stor del av det privata näringslivet. Vi uppfattar det därför som oroande att yrkesnämnderna i allt lägre utsträckning är remissinstanser för förslag som påverkar gymnasial yrkesutbildning.

Trä- och Möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen och Facket för Skogs, Trä och Grafisk Bransch (GS) vill härmed lämna ett gemensamt yttrande på promemorian "Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program". Yttrandet har beretts inom Grafiska Yrkesnämnden (GY) samt inom Stoppmöbel- och Träindustrins Yrkesnämnd (STYN) och yttrandet gäller berörda branscher.

Attraktiviteten och kvaliteten på de gymnasiala yrkesutbildningar som förbereder för arbete i de branscher vi representerar är av avgörande betydelse för företagens långsiktiga konkurrenskraft. Yrkesprogrammen har under lång tid tappat i attraktivitet, även om vi sett en försiktig vändning det senaste året. Vår uppfattning är att den minskade andelen elever som väljer yrkesprogram har många orsaker och att det därför inte handlar om enstaka åtgärder för att ge yrkesutbildning den status och attraktivitet som motsvarar yrkesutbildningarnas relevans för våra branscher. Med detta sagt uppfattar vi dock att den bild som etablerats sedan Gy 11 att yrkesprogrammen ger begränsade valmöjligheter i framtiden har påverkat attraktiviteten negativt. Vi uppfattade även Gymnasieutredningens förslag om att ersätta yrkesämnen med de kurser som ger grundläggande behörighet som djupt otillfredsställande då detta i än högre grad riskerade att försvaga yrkesprogrammens roll och långsiktiga attraktivitet. Vi är därför i grunden mycket positiva till förslagen om att utöka gymnasiets yrkesprogram med grundläggande högskolebehörighet.

Vi avstyrker däremot förslaget om att minska gymnasiearbetet för att införa ett obligatoriskt estetiskt ämne då vi uppfattar att den inskränkning av gymnasiearbetet som föreslås är menlig för att kunna utveckla gymnasiearbetet. Yrkesutbildningar för trä- och möbelindustri samt grafisk industri innehåller en stor portion yrkesrelaterad estetisk verksamhet. De negativa effekterna av förslaget överväger därför vinsterna.