Grafiska Företagen och Unionen eniga om etableringsanställningar

GS-facket säger nej, men nu är Grafiska Företagen ense med en annan facklig motpart. I veckan träffade Grafiska Företagen överenskommelse med Unionen om att parterna ansluter sig till den befintliga principöverenskommelsen om etableringsanställningar avseende tjänstemän.

Grafiska Företagen har tidigare informerat om att regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa så kallade etableringsjobb.

Syftet är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. Medan en av Grafiska Företagens fackliga motparter, GS-facket, har valt att inte ställa sig bakom principöverenskommelsen om etableringsjobb har Unionen varit positiva till att ingå motsvarande överenskommelse för det grafiska avtalsområdet för tjänstemän.

Nu kvarstår det för Regeringen att arbeta fram förslag till nödvändig lagstiftning som ska godkännas av Riksdagen. Dessutom måste Regeringen anmäla detta till Europeiska kommissionen. Kommissionen ska granska så att stödet inte strider mot statsstödsreglerna. Enligt Regeringens och parternas bedömning kommer etableringsjobben att kunna införas i Sverige först under andra halvåret 2019.