Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

Myndigheten ska vara ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap inrättades den 1 juni 2018. Av instruktionen framgår att myndigheten ska vara ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. Myndigheten ska i sitt arbete särskilt belysa arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling i olika branscher och beakta ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.

Arbetsmarknadens parter – både fackförbund och arbetsgivarorganisationer – har länge påpekat behovet av en sådan organisation och har förordat att en ny myndighet skapas för ändamålet.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 har det saknats en särskild myndighet med nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Det har inte heller funnits någon aktör som utvärderar den förda arbetsmiljöpolitiken. Arbetsmiljöverket har tidigare haft en begränsad uppgift som nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Uppgiften att vara nationell kunskapsfunktion är en del av den nya myndighetens ordinarie verksamhet och drivs vidare i permanent form.

Den 19 april 2018 beslutade regeringen om generaldirektör, förordning med instruktion och regleringsbrev för myndigheten. Nader Ahmadi blir MynAK:s första generaldirektör.

Den nya myndigheten kommer att byggas upp successivt. När verksamheten är fullt utbyggd år 2020 beräknas myndighetens anslag omfatta omkring 35 miljoner kronor per år.

Läs mer på Regeringens webb