”Seger för vårt påverkansarbete”

I den budgetproposition som lades av expeditionsministären i november saknades anslag för att fortsätta den utbyggnad av Yrkeshögskolan som riksdagen tidigare beslutat om. Konsekvensen hade blivit att Yrkeshögskolemyndigheten i princip inte kunnat bevilja några ansökningar 2019. Genom den i veckan framröstade budgeten undanröjs nu detta hot.

- Vi får se beslutet som en seger för det påverkansarbete vi och andra har gjort, menar Grafiska Företagens kompetensförsörjningsexpert Henrik Smedmark.

- Hotet uppmärksammades när budgetpropositionen presenterades och Grafiska Företagen har sedan dess arbetat för att få ett annat beslut tillsammans med andra organisationer, fortsätter Henrik Smedmark.

- Många yrken kräver mer färdigheter än vad gymnasiet ger men har inga krav på en forskningsförberedande utbildning. Dessa samlas under Yrkeshögskolan, som är en utbildningsform som kan ha olika utförare såsom utbildningsföretag, kommuner eller högskolor. Genom krav på att arbetslivet har ett avgörande inflytande över utbildningarnas innehåll är Yrkeshögskolan unik i svenskt utbildningsväsende. Utbildningarna bekostas av staten och ger de studerande rätt till studiemedel.

Även Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis gläds åt konsekvensen av riksdagens budgetbeslut:

- För den grafiska industrin är yrkesutbildningarna väldigt viktiga. Det är bra att vuxenutbildningarnas framtid garanteras trots en höst med komplicerade budget- och regeringsprocesser.

Den nu framröstade budgeten innebär även att anslagen till kommunerna höjs, vilket i sin tur innebär att landets kommuner inte tvingas vidta akutåtgärder. Sådana åtgärder skulle med stor sannolikhet ha skadat kompetensförsörjningen genom att drabba såväl gymnasie- som vuxenutbildning.

Läs om bakgrunden på SvD Näringsliv