”Postnord utnyttjar en dominerande position”

Foto: Mads Armgaard

Att vi som konkurrenter har synpunkter på Postnord kan kanske avfärdas som vanligt käbbel mellan olika företag. Vi vill dock göra såväl politiker som allmänhet uppmärksamma på att större frågor står på spel den här gången, skriver Grafiska Företagen , Citymail och 21 Grams i en slutreplik i SVD den 1 februari.

I en replik på vår debattartikel hävdar Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman att vi framför spretiga och missvisande påståenden om Postnords verksamhet. Samtidigt välkomnar han en diskussion om vilken postservice som ska finnas i Sverige och hur den ska betalas. Låt oss börja där.

Vi tycker att det är glädjande att det finns en bred uppslutning om behovet av en grundläggande diskussion om postverksamhet. Vi hoppas att detta uppfattas i riksdag och regering. Det är dags att diskutera en stor postreform.

Varför behövs det en reform? I grund och botten handlar det om behovet av att stärka förutsättningarna för god konkurrens. Mer akut handlar det om att säkerställa att all konkurrens inte slås ut.

Vi noterar att Postnord fortsätter att framhärda i att deras priser är transparenta och icke-diskriminerande, att deras rabatter är helt legitima, att de inte alls tänjer på sitt uppdrag och att vårt påstående om att ägartillskottet från oss skattebetalare på 2,2 miljarder kronor kommer att förbättra deras möjligheter att konkurrera med andra aktörer är "gripet ur luften".

Utan ägartillskottet hade Postnord, liksom andra företag med ekonomiska problem, tvingats spara, omprioritera och omstrukturera för att komma ur sina problem. Nu får man istället en påse med pengar. Att hävda att man därmed inte får bättre förutsättningar att konkurrera faller på sin egen orimlighet.

Postnords prissättning

När det gäller frågor kring Postnords prissättning kan listan göras lång men låt oss nöja oss med att citera ur myndigheten PTS rapport "Svensk postmarknad 2018":

"Genom att alla kunder som vill nå hela riket måste använda sig av Postnord, och att Postnords prissättning på den del av volymen som går med Postnord förändras om kunden väljer att skicka delar av sina brevvolymer med Citymail, uppstår en hävstångseffekt. Det innebär att det inte är tillräckligt för Citymail att ha ett bättre erbjudande på de volymer som båda företagen konkurrerar om, utan de måste även kompensera för uteblivna rabatter på den del som bara kan skickas med Postnord."

Postnord kan med andra ord genom sina rabatter styra vilket pris konkurrenter måste erbjuda en kund för att denne inte ska få en totalt sett fördyrad distribution. I många fall handlar det om signifikanta skillnader mot vad Postnord själva erbjuder kunderna prismässigt för samma volym. Så kan bara den agera som har en dominerande position. Postnord uppfattar uppenbarligen detta agerande som transparent och icke-diskriminerande. Men en sak är säker, det gynnar inte konkurrensen.

Thomas Backteman tar själv upp den så kallade integrationsrabatten som ett exempel på en rabatt som ofta har ifrågasatts. Rabatten är måhända laglig men den befrämjar sannerligen inte konkurrens. Den är ett synnerligen effektivt sätt att utnyttja marknadsdominans för att undantrycka konkurrens.

Vidare gör sig den övergripande frågan om Postnords uppdrag påmind i detta sammanhang. Varför ska staten via Postnord bedriva tryckeriverksamhet? Vari ligger samhällsuppdraget i det? Varför satsar Postnord över huvud taget på massa nya tjänster utöver utdelning av brev och paket? På vilket sätt gynnar det medborgarna? På vilket sätt ger det medborgarna en bättre "grundläggande postservice"? Denna strävan att växa in på nya områden är särskilt svår att förstå när kärnverksamheten dras med påtagliga kvalitetsproblem.

Att vi som konkurrenter har synpunkter på hur andra aktörer agerar på marknaden kan kanske avfärdas som vanligt käbbel mellan olika företag. Vi vill dock göra såväl politiker som allmänhet uppmärksamma på att större frågor står på spel den här gången. Ytterst handlar det om ett val mellan att låta ett enda statligt ägt företag stå ensamt kvar på marknaden eller att reformera regelverk och ägarförhållanden på ett sätt som möjliggör konkurrens mellan en mångfald av fristående aktörer.

För oss som tror på kraften i marknadsekonomi och konkurrens är valet givet. Nu krävs nytänkande och handlingskraft. Åtgärdsplanen kan inte bestå av småjusteringar i postförordning eller myndighetsinstruktioner. Svenska politiker har många gånger visat att man förmår ta tag i mossiga strukturer och skapa nya förutsättningar för konkurrens. Nu brådskar det med reformer lik de vi sett på till exempel apoteksmarknaden, bilprovningsområdet och inom telekom. Jättelika statliga konglomerat är knappast en verksamhetsmodell med framtiden för sig.

Ravindra Parasnis. vd Grafiska Företagen
Martin Modig, vd CityMail
Kaj Peterson. partner/grundare 21 Grams