Vår verksamhet

Vi hjälper våra medlemmar i arbetsgivarfrågor och branschutveckling

Foto: Anette Persson

Grafiska Företagen ska bidra till medlemsföretagens konkurrenskraft så att de kan mäta sig med de ledande grafiska företagen i Europa i fråga om teknik, marknadsföring och lönsamhet. Kort sagt: vi verkar för en långsiktig och god utveckling av den grafiska branschen och våra medlemsföretag.

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för grafisk industri. Vi har ca 400 medlemmar med ca 12 000 anställda. Företagen är till större del tryckerier och företag som skapar förpackningar. 

Ökad konkurranskraft med nätverk

Vi företräder våra företag i branschrelaterade frågor. För att kunna ge medlemsföretagen så branschnära och relaterad information som möjligt finns det inom förbundet åtta olika branschnätverk. Varje branschnätverk verkar för att öka medlemmarnas kunskap och hjälpa till med att stärka deras konkurrenskraft.

Lobbying lyfter det tryckta mediets fördelar

Kring näringspolitiska frågor är vi branschens talesperson och de största frågorna vi bedriver är kring det tryckta mediets fördelar. Vi deltar bl.a.i debatter och påverkar utredningar. 

Verksamhet i hela landet

Vi förhandlar kollektivavtal, medverkar i förhandlingar i specifika medlemsärenden och erbjuder medlemsservice i arbetsgivarfrågor som stödjer medlemsföretagen i rollen som goda arbetsgivare. För att alltid finnas nära till hands har vi sju kontor runt om i landet dit våra medlemsföretag kan vända sig.

Kompetensförsörjning för en stark framtid

Grafisk industri är under omdaning och företagen behöver hjälp att hitta morgondagens personal. Grafiska Företagen hjälper här till med att kartlägga och utvärdera branschens kompetensförsörjningsbehov. Bl.a. så företräder vi branschen i ledningsgrupper och branschråd inom gymnasieskolan och YH. 

Produktkvalitet ger effektivare produktioner

För att underlätta våra medlemmars produktion och leverans arbetar vi ständigt med att utveckla och ta fram olika standarder och leveransvillkor

Vi samverkar med andra organisationer

I frågor som rör den grafiska branschen samverkar vi med ett flertal organisationer bl.a.:

Vi samarbetar med andra arbetsgivarorganisationer

Grafiska Företagen är, sedan 1 januari 2012, delägare i Arbio AB tillsammans med Skogsindustrierna, Trä- och Möbelföretagen och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.

Arbio AB är ett servicebolag som förser Grafiska Företagen med de tjänster som behövs för att förbundet ska kunna verka på ett ändamålsenligt sätt.

Grafiska Företagen är medlem i Svenskt Näringsliv och i Intergraf, den internationella branschorganisationen för grafisk industri.