Industrins reformagenda

Så får industrin fart på tillväxten

Industrins reformagenda 2

Visa på Youtube

​​Reformagendan tydliggör den samlade industrins gemensamma prioriteringar av vilka reformer som behövs ​för att göra Sverige till en av de främsta industrinationerna i världen – med en modern, hållbar och konkurrenskraftig industri.

Reformagendan bygger på visionen att Sverige senast år ​2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrens-kraftiga länder i World Economic Forum Global Competitiveness Index. ​

Läs mer om lanseringen den 25 november på Fotografiska i Stockholm, då industrin tog tempen på näringsminister Ibrahim Baylan och moderaternas Ulf Kristersson.

Reformagendan visar hur svensk industri – med rätt förutsättningar – kan få fart på tillväxten i Sverige och ​skapa värden till gagn för hela samhället.

Industriagendans 12 reformområden:

 • Effektivisera miljötillståndsprocessen. Miljötillståndsprocessen har länge varit i behov av förändring. Ett flertal utredningar har genomförts men ingen har resulterat i konkreta reformer. Istället står nu oförutsägbara tillståndsprocesser i vägen för såväl industrins utveckling som ökad hållbarhet. Nu behövs det en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara miljötillståndsprocesser.
 • Minska regelbördan. Näringslivets regelbörda hämmar Sveriges konkurrenskraft. Företagens kostnader för att efterleva regelverk i Sverige är hög.
 • Möjliggör klimatomställningen. Industrin är avgörande för att klara såväl Sveriges som EU:s klimatmål. Industrin är redan mitt i sitt omställningsarbete och branschens egna klimatfärdplaner måste vara politikens utgångspunkt.
 • Riv hindren för den cirkulära ekonomin. Avfallslagstiftningen och dess tillämpning måste förändras så att resurseffektivitet och cirkulära flöden stimuleras.
 • Säkra framtidens elförsörjning. Energipolitiken präglas av halvmesyrer och en oförmåga till reformer som gör skillnad för industrin. Det behövs en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet.
 • Underhåll och investera i transportinfrastrukturen. Ett investeringsprogram behövs för elektrifieringen av både vägnät och kvarvarande järnvägsnät. Det är också dags att ta igen det eftersläpande underhållet på statliga vägar och järnvägar.
 • Ta täten i digitaliseringen. Sverige ska fortsatta tillhöra de ledande länderna inom digitalisering. Därför krävs det ett nationellt digitaliseringsprogram med industriellt fokus i syfte att förbättra kompetens, tillämpning och forskning kring digitalisering.
 • Stärk industrins kompetensförsörjning. Svensk industris framgångar bygger på förmågan att attrahera och anställa kvalificerade medarbetare. Utbildningsväsendet behöver rustas bättre för att åstadkomma detta.
 • Modernisera arbetsmarknaden. Arbetsrätten behöver moderniseras för att säkerställa företagens behov av flexibilitet både under och efter coronapandemin. Sverige måste slå vakt om den svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU.
 • Satsa mer på FoU. Sätt som nationellt mål att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 procent av BNP till senast år 2030.
 • Förbättra villkoren för startups. Utveckla och stärk systemet med samverkansplattformar, Science Parks och inkubatorer.
 • Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden. Under Coronapandemin har förödande avsteg från EU:s grundläggande principer gjorts. EU:s fria rörlighet behöver återställas.

Rapporten

Denna rapport är framtagen under sommaren och hösten 2020. I ett gemensamt projekt har industrins 14 ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer i Sverige samlats kring
en genomarbetad agenda för att långsiktigt stärka industrins konkurrenskraft.

VD:arna och organisationerna som står bakom reformagendan:

 • Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna
 • Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen
 • Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare
 • Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige
 • Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
 • Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
 • Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
 • Mårten Sohlman, vd SBMI, Sveriges bergmaterialindustri
 • Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
 • Maria Sunér Fleming, vd Svemin
 • Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
 • Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
 • David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen
 • Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna