Stipendier

Grafiska Företagen har olika stiftelser som delar ut stipendier för främjande av utbildning och vetenskaplig forskning inom den grafiska industrin. Forskare, studenter samt lärare på de grafiska utbildningarna har behörighet att söka. Sista ansökningsdag är den 20 februari.

Lärare kan söka stipendier för fortbildning inom det egna undervisningsområdet, eller för andra aktiviteter i syfte att främja utbildningen vid egna skolan.

Studenter kan söka pengar för klassgemensamma aktiviteter som utförs i studiesyfte inom utbildningens område.

Forskare kan söka för deltagande vid seminarier etc.

Stipendium ges inte för levnadsomkostnader eller ekonomiskt stöd för inköp av teknisk utrustning, typ datorer mm. Som regel beviljas inte heller stipendier där man normalt förutsätter att arbetsgivaren bör stå för kostnaderna.

I ansökan ska det tydligt framgå:

 • yrkeserfarenheter
 • tidigare utbildning
 • nuvarande sysselsättning
 • vad stipendiet ska användas till
 • vilket syfte och målsättning det är med aktiviteten
 • omfattning: dagar/timmar
 • tidpunkt
 • kostnaderna specificerade
 • andra uppgifter av värde för bedömning av aktivitetens angelägenhetsgrad och nytta.

Riktlinjer för stipendium från Grafiska Företagens stipendiestiftelser

Stipendiestiftelsernas medel är avsedda för stipendiater inom grafisk produktion. Det vill säga forskning och utbildning inom den grafiska tekniska produktionen. Stipendier kan inte ges för utbildning inom grafisk formgivning/design eller liknande konstutbildningar.

Villkor

Stipendier kan utdelas såväl till enskilda personer som till grupper. Stipendierna utdelas till personer som avser utbilda sig enligt följande:

 • studieresor med klart definierad målsättning
 • utlandskurser/studier/utbildning med klart definierad målsättning
 • konferenser/seminarier
 • mässbesök
 • aktiviteter med syfte att främja bildning, vetenskaplig forskning och utbildning inom det grafiska området.
 • fortbildning/kurser inom det egna undervisningsområdet
 • andra aktiviteter som genomförs för att främja utbildningen vid egna skolan eller grafiska utbildningar i allmänhet
 • läromedelsframställning

Observera att stipendier inte delas ut för att täcka levnadsomkostnader vid grundutbildning eller högre studier vid grafiska skolor. Beviljade stipendier utbetalas som regel när planer, kopior av beställningar och kursanmälningar, ev. deltagarförteckning, kvitton eller motsvarande inkommit till Grafiska Företagen. Efter genomförd aktivitet skall rapporter, kursintyg, kvitton och motsvarande skickas till Grafiska Företagen.

Ansökan

Ansökan skall vara koncentrerad och strukturerad. Det finns inga speciella ansökningsblanketter.

Sista ansökningsdag är 20 februari.

I ansökan ska sökandes yrkeserfarenheter, tidigare utbildning och nuvarande sysselsättning/anställning tydligt framgå. Det skall också framgå till vad stipendiet skall användas, vilket syfte och vad målsättningen är med aktiviteten, omfattning dagar/timmar etc. Samt sökt belopp med kostnader specificerade och andra uppgifter för bedömning av aktivitetens angelägenhetsgrad och nytta.

Adressen för ansökan är: stipendier@grafiska.se

eller:

Grafiska Företagens Stipendiestiftelser
Box 55525
102 04 Stockholm.