Diskriminering och likabehandling

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen gäller såväl arbetslivet som andra samhällsområden. Lagens huvudinnehåll utgörs av:

 • Förbud mot diskriminerande handlingar.
 • Bestämmelser om aktiva åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering.
 • Åtgärder för att förebygga, utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Förbud mot repressalier därför att någon påtalat eller deltagit i utredning om diskriminering.

De sju diskrimineringsgrunderna

De typer av diskriminering som omfattas av skyddet i diskrimineringslagen är diskriminering som har samband med:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder
Praktisk vägledning för att undvika diskriminering

Hur bör man hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen? En handledning som tagits fram gemensamt av fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin, ska göra det lättare för såväl arbetsgivare som lokala fackliga representanter att göra rätt.

Handledningen innehåller i korthet:

 • Diskrimineringlagen
 • Delar av Föräldraledighetlagen
 • Aktiva åtgärder, exempelvis lönekartläggning 
 • Rättsfall
 • Fiktiva fall

Bakom handledningen står Industrirådet som samlar företrädare från fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin: Grafiska Företagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Gröna arbetsgivare, Svemin, Teknikföretagen, TEKO, Trä- och Möbelföretagen (TMF), GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer samt Unionen.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in