Genom dialog med politiker, myndigheter och andra intressenter driver vi frågor som påverkar den grafiska branschens utveckling och våra medlemsföretags konkurrenskraft, såväl i Sverige som i EU.


Den öppna ekonomin och den fria rörligheten på EU:s inre marknad är nyckeln till de europeiska företagens konkurrenskraft. Det ger företag möjligheter att skapa jobb, innovation och tillväxt, och är därmed viktigt att försvara och utveckla.

Vi arbetar också för att förhindra regelverk som försvårar för svenska företag, ofta i samarbete med andra branscher. Tillsammans med övriga parter på den svenska arbetsmarknaden försvarar vi den svenska partsmodellen i de fall den riskerar att försvagas av förslag i EU, så som exempelvis skett med förslag kring lönebildning.

För den grafiska branschen har EU-bestämmelser kring miljö och hållbarhet stor påverkan, exempelvis frågor som rör förpackningsåtervinning.