Vanliga frågor och svar

Nedan hittar ni våra vanligt förekommande frågor och svar, sorterade utifrån ämnen.

Anställningens upphörande
Arbetsbrist
Arbetsbrist - fortsättning
Arbetsbrist - fortsättning
Kollektivavtal och lagar
 • Vi har anställda som inte är medlemmar i facket. Omfattas de av kollektivavtalen?

  Företag som är medlemmar i Grafiska Företagens, är bundna av de kollektivavtal som vi träffar. Vi har kollektivavtal med GS-facket, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Dessa avtal omfattar alla vid företagen förekommande arbetsuppgifter. Det saknar betydelse huruvida en person är medlem i facket eller inte.

  Sålunda omfattas produktionspersonal av Infomedia och/eller Förpackningsavtalet, ekonomipersonal av Tjänstemannaavtalet och arbetsledare av Ledaravtalet generellt sett. Avtalen ska tillämpas på alla som arbetar med arbetsuppgifter som täcks av ett aktuellt kollektivavtal. Tillämpa det avtal som omfattar den anställdes arbetsuppgifter. Om det exempelvis är så att en tryckare är medlem i GS-facket, en är medlem i Unionen och en inte är medlem i något fack alls, så saknar det betydelse. Alla tre omfattas av kollektivavtalets regler.

  Dock finns det några undantag vid vissa speciella situationer. Av särskilt intresse här är avtalen om löneförändringar. GS-facket i form av avdelning eller klubb kan bara företräda medlemmar vid förhandlingar om löneförändringar. För de som inte är medlemmar ska arbetsgivaren tillämpa lönebestämmelserna på det sätt som kollektivavtalet stipulerar – men utan förhandling med facket. Detta gäller naturligtvis även de på de andra kollektivavtalens område.

 • Vi har anställt två städare till tryckeriet. Vilket kollektivavtal skall gälla för städpersonalen?

  Grafiska Företagen har sedan många år tillbaka ett särskilt kollektivavtal tecknat med GS-facket om just städarbete som utförs i egen regi och med egen anställd personal. Avtalet kallas Städavtalet och har samma löptider som Infomedia- och Förpackningsavtalen.

  Infomedia- eller Förpackningsavtalet, utgör stommen för städavtalet. De allmänna anställningsvillkoren i Infomedia- eller Förpackningsavtalet gäller för anställd städpersonal. Städavtalet kompletterar anställningsvillkoren med bland annat lönegruppering och avlöningsbestämmelser specifikt för städpersonalen. Lönenivåerna i Städavtalet uppräknas normalt med ledning av de avtalsmässiga lönehöjningarna i Infomediaavtalet.

  Utmärkande för Städavtalet är indelningen av städarbete i olika grupper. De avtalade timlönerna och penningfaktorerna varierar således beroende på vilken typ av städarbete det rör sig om på det specifika företaget. Grupp 1 innebär till exempel normalt förekommande städning av kontor och industrilokaler, medan grupp 3 bland annat handlar om fönsterputsning och arbete på högre höjd än tre meter över golvytan.

 • Vad innebär det att ett företag är bundet av ett kollektivavtal?

  Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan två parter som kan vara ett företag eller en arbetsgivarorganisation på den ena sidan och en arbetstagarorganisation på den andra. Detta innebär att en enskild arbetstagare aldrig kan vara part i ett kollektivavtal. Ett anställningsavtal är således inte ett kollektivavtal, men innehållet i anställningsavtalet kan vara delar av ett kollektivavtal.

  Kollektivavtalet skall avse frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och reglerar till exempel anställningsvillkor. Dessa villkor kan dock i och för sig avse en enskild arbetstagare. Den praktiska innebörden av ett kollektivavtal är att reglerna i avtalet blir bindande för företaget och de anställda och att fredsplikt råder under avtalets giltighetstid.

  Konsekvensen för ett företag som är bundet av ett kollektivavtal är att man alltså måste tillämpa avtalets bestämmelser. Detta gäller också för alla anställda, även för de anställda som inte är medlemmar i någon facklig organisation alls eller som är medlemmar i en annan facklig organisation än den som tecknat kollektivavtalet.

  Således kan ett företag inte bara ge medlemmarna i GS-facket arbetstidsförkortning, i enlighet med kollektivavtalet, medan de icke organiserade inte får några sådana dagar alls. Företaget kan inte heller vid en lönerevision i enlighet med kollektivavtalet ge de icke organiserade mindre löneökningar eller inga alls bara för att de inte är medlemmar i GS-facket.

  Grafiska Företagen tecknar för medlemsföretagens räkning flera kollektivavtal. De avtal som berör flest företag och anställda tecknas med GS-facket, Infomedia-, Förpacknings- och Visbyavtalet, Unionen/Sveriges Ingenjörer avseende Tjänstemannaavtalet och Ledarna för Ledaravtalet.

 • Vad är det för skillnad mellan att vara medlem i en arbetsgivarorganisation och att teckna hängavtal?

  Medlemskapet i Grafiska Företagen innebär att ditt företag automatiskt är bundet av de centrala kollektivavtal som Grafiska Företagen har med sina motparter. Inom GS-fackets avtalsområde innebär det att du följer Infomediaavtalet, Förpackningsavtalet eller Visbyavtalet beroende på vilken verksamhet du har. För tjänstemännen skall avtalet med Unionen/ Sveriges Ingenjörer tillämpas eller för vissa yrkesgrupper t.ex. arbetsledare Ledaravtalet. Något ytterligare övergripande centralt avtal med de fackliga organisationerna behövs alltså inte för dig som är medlem i Grafiska Företagen.

  Genom medlemskap i Grafiska Företagen är du även skyldig att teckna avtalsförsäkringar hos Fora för grafikerna och hos Collectum för tjänstemännen. Dessa försäkringar innebär att du som arbetsgivare skall göra avsättningar till kommande ålderspensioner och att de anställda är särskilt försäkrade vid sjukdom, arbetsskada eller arbetslöshet.

  Företag som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation, men som har personal som är medlemmar i ett fackförbund, får ibland besök av fackförbundet och erbjudande om att teckna avtal, ett så kallat hängavtal. Om företaget inte vill skriva något hängavtal med den aktuella fackliga organisationen, så kan facket vidta stridsåtgärder för att få till stånd ett avtal.

  Ett hängavtal innebär att företaget förbinder sig att följa det centrala avtalet som gäller anställda inom det aktuella avtalsområdet. Företag som tecknar hängavtal förbinder sig även att betala avtalsenliga försäkringar för de anställda. Vissa försäkringar gäller även för så kallade hängavtalsföretag, t.ex. omställningsavtalet för tjänstemän (TRR) eller omställningsstödet för LO-medlemmar (TSL). Kostnaderna för dessa omställningsförsäkringar blir i regel dubbelt så höga för hängavtalsföretag som för företag som är medlem i en arbetsgivarorganisation.

  Som medlem i Grafiska Företagen får du, förutom dessa kostnadsbesparingar, även bland annat kostnadsfri rådgivning i arbetsgivarfrågor, företrädarhjälp vid tvister och förhandlingar samt löpande information om nya lagar, regler och annan viktig branschfakta.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på aktiveringslänken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.