Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar oss på vår arbetsplats, både fysiskt, organisatoriskt och socialt. Arbetsmiljön styrs till viss del av lagar och regler. Inom den grafiska branschen finns även ett Arbetsmiljöavtal som finns som bilaga till våra kollektivavtal. Syftet är att ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller fara illa på sin arbetsplats.

Genom ditt medlemskap har du tillgång till rådgivning och stöd inom arbetsmiljöområdet.

 • Vi erbjuder utbildning, hjälp med myndighetskontakter, att besvara inspektionsmeddelanden, yttranden och förelägganden från Arbetsmiljöverket. 
 • Vi, tillsammans med Svenskt Näringsliv, bedriver ett aktivt arbete med att påverka och förenkla reglerna inom området.
 • Vi är med i projekt och initierar framtagning av material för att underlätta och främja arbetsmiljöarbetet ute på företagen. 
Vanliga frågor
 • Vad gäller vi köp av begagnad maskin?

  Vi var och tittade på en äldre CE-maskin från 2010 som vi tänkte köpa. Vad behöver vi tänka på?

  Svar

  När du köper en maskin, ny som gammal måste du själv förvissa dig om att den är säker och det räcker således inte med att den är CE-märkt. Maskinen måste uppfylla grundläggande hälso- och säkerhetskrav utifrån maskindirektivet (2006/42/EG gällande). Det är sällan problem när du köper en ny maskin, däremot kan problem uppstå när du köper en begagnad maskin och du behöver hålla koll på när den är tillverkad.

  Vi köp av maskin, oavsett om det är en liten handhållen maskin eller större stationära maskiner är det viktigt att kontrollera att all dokumentation följer med och att inga skydd eller säkerhets- och skyddsanordningar är urkopplade eller satta ur spel. Om maskinen har säkerhetsbrister eller att dokumentation saknas hänvisar jag dig till att kontakta leverantören eller tillverkaren för att få dokumentationen och säkerhetsbristerna åtgärdade. Är detta inte möjligt, upphäv köpet.

  För att få använda en CE-märkt maskin ställs följande krav:

  • Uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gällde för den när den släpptes ut på marknaden, till exempel vad gäller skydd, varningsskyltar och bruksanvisning.
  • Den ska vara märkt med uppgifter om tillverkare, serie- och typbeteckning och annan nödvändig information, till exempel olika begränsningar som maxvikt och maxhastighet.
  • Den ska ha skriftliga upplysningar och varningar på svenska.
  • Den ska ha en svensk bruksanvisning som motsvarar originalet.

  Checklista vid köp av maskin

  1. Kontrollera att maskinen har en CE-märkning.
  2. Kontrollera att alla varningsskyltar och skydd sitter kvar efter tillverkarens anvisningar.
  3. Kontrollera att det finns dokumentation om försäkran om överensstämmelse.
  4. Kontrollera att det följer med en bruksanvisning på svenska.

  Tänk på! att om maskinen inte är säker eller att det saknas dokumentation är den i praktiken förbjuden att användas.

 • Vi håller på att markera upp truckgångar i vår fabrik och undrar vilka mått som gäller?

  Vi har tre motviktstruckar, några ledstaplare samt ett par palldragare. Vi flyttar gods av lite olika storlek, allt ifrån vanliga pallar till transport av dörrar, fönster, block/kolli och material som vi använder i vår produktion.

  Svar

  Vad som är tillräckligt säkerhetsavstånd beror på en rad olika förhållanden och det finns inga exakta mått kring detta. Du/ni behöver göra en riskbedömning och beakta faktorer såsom trafikmängd, fordonstyp, hastighet, last, sikt och gångtrafik. Ni kommer säkert på ytterligare faktorer som ni bedömer har inverkan på säkerheten i er fabrik.

  Ett riktvärde som ni kan förhålla er till är att avståndet bör vara minst 0,9 meter bredare än trucken vid mötande trafik, inklusive last. Vid enkelriktad trafik bör avståndet vara minst 0,6 meter bredare än trucken, inklusive last. Men som nämnts tidigare så beror det på en rad olika faktorer som ni måste ta hänsyn till i ert arbete med riskbedömning och planering.

  Förutom säkerhetsmarkering på golvet, så är det lämpligt att montera staket vid speciellt kritiska platser där gångtrafik möter trucktrafik. Många olyckor uppstår när varken truckförare eller gående har en chans att reagera i tid, t.ex. om en person hastigt och oväntat kommer ut från en dörr eller intilliggande områden.

  En säker trucktrafik bör kompletteras med trafikregler, skyltar och signaler, samt regler kring användning av t ex mobiltelefon. Och – inte minst – verkar man för en utökad trucksäkerhet genom att bygga upp en säkerhetskultur på företaget, mellan truckförare och övriga i produktionen.

 • Hur kallt får det vara på jobbet?

  Beroende på vilken typ av arbete som utförs finns olika regler för lägsta temperatur. Här går vi igenom vad arbetsgivaren har för ansvar och vad som gäller för olika arbetsuppgifter.

  Termiskt klimat

  Den ideala temperaturen att arbeta i är individuellt och påverkas av hur mycket vi rör oss och samt hur mycket kläder vi har på oss. Vid ett stillasittande arbete behöver temperaturen vara mellan 20 och 24 grader och vid mer fysiska arbetsuppgifter bör temperaturen vara minst 14–15 grader. Det finns ingen bestämt temperaturgräns utan det behöver tas fram genom riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Hur vi upplever det termiska klimatet är beroende av flera faktorer såsom lufttemperatur, lufthastighet och luftfuktighet. Klädsel och fysisk aktivitet är andra faktorer som påverkar upplevelsen.

  Värmeproduktion och kläders inverkan

  Människans värmeproduktion är ungefär 100W vid ett stillasittande jobb och upp mot 500W vid mer fysiska och tunga arbeten. Klädselnkan behövas anpassas utifrån omgivande temperatur och aktivitet.

  Risker vid låga temperaturer

  Redan vi små avvikelser under den idealiska temperaturen kan muskelfunktion och fingerfärdigheten påverkas. Risker för belastningsskador ökar om muskler och leder kyls ner och vi har inte samma kraft och precision. Vårt försvar mot nedkylning är kärlsammandragningar och att vi börjar huttra.

  Ansvaret för klimatet

  Arbetsgivaren har huvudansvaret för att se till att klimatet i arbetslokalerna följer gällande regler. Att kontrollera och åtgärda klimatet hör till det löpande skyddsarbetet i organisationen. Arbetsplatserna inomhus ska ha lämpliga temperaturer anpassade efter den verksamhet som bedrivs.

  Kallras och energiförluster genom portar och dörrar minimeras enkelt med en bra rutin för portdisciplin. Genom att planera och inte hålla öppet mer än nödvändigt undviks värmeförluster. Andra tekniska lösningar är olika typer av värmeridåer eller liknande.

  Arbeta utomhus

  Till skillnad från inomhus kan vi inte påverka utomhusklimatet. Däremot kan vi klä oss varmt och organisera arbete utomhus samt vidta lämpliga åtgärder. vilket kan behövas vid extremt kalla dagar men även för extremt varma dagar.

Låst material. Logga in för att få tillgång till materialet.
Dokument
Har du frågor om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa? Kontakta vår rådgivare:
Åsa Samuelsson
Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa